શ્રી શ્રી ગુર્વષ્ટક

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Gujarati)

સંસાર-દાવાનલ-લીઢ-લોક
ત્રાણાય કારુણ્ય-ઘનાઘનત્વમ્
પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ-ગુણાર્ણવસ્ય
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

મહાપ્રભોઃ કીર્તન-નૃત્ય-ગીત
વાદિત્ર-માદ્યન્-મનસો રસેન
રોમાન્ચ-કંપાશ્રુ-તરંગ-ભાજો
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

શ્રી વિગ્રહારાધન નિત્ય નાના
શૃંગાર-તન્મંદિર માર્જનાદૌ
યુક્તસ્ય ભક્તામ્શ્ચ નિયુંજતોઽપિ
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

ચતુર્વિધ શ્રી ભગવત્ પ્રસાદ
સ્વાદ્વન્ન તૃપ્તાન્ હરિભક્ત સંઘાન્
કૃત્વૈવ તૃપ્તિં ભજતઃ સદૈવ
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

શ્રી રાધિકા-માધવયોર્-અપાર
માધુર્ય-લીલા-ગુણ-રૂપ-નામ્નાં
પ્રતિક્ષણાસ્વાદન-લોલુપસ્ય
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

નિકુંજ યૂનો રતિ-કેલિ- સિદ્ધ્યૈ
યા યાલિભિર્-યુક્તિર્-અપેક્ષણીયા
તત્રાતિ-દાક્ષ્યાદ્ અતિ વલ્લભસ્ય
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

સાક્ષાદ્ધરિત્વેન સમસ્ત-શાસ્ત્રૈર્
ઉક્તસ્તથા ભાવ્યત એવ સદ્ભિઃ
કિંતુ પ્રભોર્-યઃ પ્રિય એવ તસ્ય
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

યસ્ય પ્રસાદાત્ ભગવત્-પ્રસાદો
યસ્યાપ્રસાદાત્ ન ગતિઃ કુતોઽપિ
ધ્યાયન્ સ્તુવમ્સ્તસ્ય યશાસ્ ત્રિસંધ્યાં
વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર