શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Gujarati)

પરમ કોરુણ, પહૂ દુઇ જન,
નિતાઇ ગૌરચંદ્ર
સબ અવતાર-સાર શિરોમણિ,
કેવલ આનંદ-કંદ

ભજો ભજો ભાઇ, ચૈતન્ય નિતાઇ,
સુદૃઢ બિશ્વાસ કોરિ’
વિષય છાડિયા, સે રસે મજિયા,
મુખે બોલો હરિ હરિ

દેખો ઓરે ભાઇ, ત્રિ-ભુવને નાઇ,
એમોન દોયાલ દાતા,
પશુ પાખી ઝુરે, પાષાણ વિદરે,
શુનિ’ જાન્ર ગુણ ગાથા

સંસારે મજિયા, રોહિલિ પોડિયા,
સે પદે નહિલો આશ
આપન કરમ, ભુઞ્જાયે શમન,
કહોયે લોચન-દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર