શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati)

ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં
શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્
આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં
સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્

નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ
તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ
એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ
દુર્દૈવં ઈદૃશમ્ ઇહાજનિ નાનુરાગઃ

તૃણાદ્ અપિ સુનીચેન તરોર્ અપિ સહિષ્ણુના
અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ

ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કવિતાં વા જગદ્-ઈશ કામયે
મમ જમ્મનિ જન્મ નીશ્વરે ભવતાદ્ ભક્તિર્ અહૈતુકી ત્વયિ

આયિ નન્દ-તનુજ કિંકરં પતિતં માં વિષમે ભાવાંબુધૌ
કૃપયા તવ પાદ-પંકજ-સ્થિત-ધૂલી-સદૃશં વિચિંતય

નયનં ગલદ્-અશ્રુ-ધારયા વદનં ગદ્ગદ- રુદ્ધયાગિરા
પુલકૈર્ નિચિતં વપુઃ કદા તવ નામ-ગ્રહણે ભવિષ્યતિ

યુગાયિતં નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિતમ્
શૂન્યાયિતં જગત્ સર્વં ગોવિંદ-વિરાહેણ મે

આશ્લીષ્ય વા પાદ-રતાં પિનષ્ટુ મામ્ આદર્શનાન્ મર્મ-હતાં કરોતુ વા
યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત્-પ્રાણ-નાથસ્તુ સ એવ નાપરઃ

ધ્વનિ

  1. શ્રી વિદ્યાભૂષણ