શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Gujarati)

કૃષ્ણોત્કીર્તન- ગાન-નર્તન-પરૌ પ્રેમામૃતામ્ભો-નિધી
ધીરાધીર-જન-પ્રિયૌ પ્રિય-કરૌ નિર્મત્સરૌ પૂજિતૌ
શ્રી-ચૈતન્ય-કૃપા-ભરૌ ભુવિ ભુવો ભારાવહંતારકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

નાના-શાસ્ત્ર-વિચારણૈક-નિપુણૌ સદ્-ધર્મ સંસ્થાપકૌ
લોકાનાં હિત-કારિણૌ ત્રિ-ભુવને માન્યૌ શરણ્યાકરૌ
રાધા-કૃષ્ણ-પદારવિંદ-ભજનાનંદેન મત્તાલિકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

શ્રી-ગૌરાંગ-ગુણાનુવર્ણન-વિધૌ શ્રદ્ધા-સમૃદ્ધિ અન્વિતૌ
પાપોત્તાપ- નિકૃંતનૌ તનુ-ભૃતાં ગોવિંદ-ગાનામૃતૈઃ
આનંદામ્બુધિ-વર્ધનૈક-નિપુણૌ કૈવલ્ય-નિસ્તારકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

ત્યક્ત્વા તૂર્ણમ્ અશેષ -મંડલ-પતિ-શ્રેણેં સદા તુચ્છ-વત્
ભૂત્વા દીન ગણેશકૌ કરુણયા કૌપીન-કન્થાશ્રિતૌ
ગોપી-ભાવ-રસામૃતાબ્ધિ-લહરી-કલ્લોલ-મગ્નૌ મુહુર્
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

કૂજત્-કોકિલ-હંસ-સારસ-ગણાકીર્ણે મયૂરાકુલે
નાના-રત્ન-નિબદ્ધ-મૂલ-વિટપ-શ્રી-યુક્ત-વૃંદાવને
રાધા-કૃષ્ણમ્ અહર્-નિશં પ્રભજતૌ જીવાર્થદૌ યૌ મુદા
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

સાંખ્યા-પૂર્વક-નામ-ગાન- નતિભિઃ કાલાવસાની-કૃતૌ
નિદ્રાહાર-વિહારકાદિ-વિજિતૌ ચાત્યંત-દીનૌ ચ યૌ
રાધા-કૃષ્ણ-ગુણ, સ્મૃતેર્ મધુરિમાનંદેન સમ્મોહિતૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

રાધા-કુંડ-તટે કલિંદ-તનયા-તીરે ચ વંશીવટે
પ્રેમોન્માદ-વશાદ્ અશેષ-દશયા ગ્રસ્તૌ પ્રમત્તૌ સદા
ગાયંતૌ ચ કદા હરેર્ ગુણ-વરં ભાવાભિભૂતૌ મુદા
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

હે રાધે વ્રજદેવિકે ચ લલિતે હે નંદ સૂનો કુતઃ
શ્રી ગોવર્ધન કલ્પ પાદપતલે કાલિંદી-વને કુતઃ
ઘોષંતાવિતિ સર્વતો વ્રજપુરે ખેદૈર્ મહા વિહ્વલૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર