સંબંધાધિદેવ પ્રણામ

Sambandhādhideva praṇāma (in Gujarati)

જયતાં સુરતૌ પંગોર્ મમ મંદ-મતેર્ ગતી
મત્સર્વસ્વ પદાંભોજૌ રાધા-મદન-મોહનૌ

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ