સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Gujarati)

રાધા-કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ-કિશોર
જીવને મરણે ગતિ આરો નાહિ મોર

કાલિંદીર કૂલે કેલિ-કદંબેર વન
રતન-બેદીર ઉપર બોસાબો દુ’ જન

શ્યામ-ગૌરી-અંગે દિબો (ચૂવા) ચંદનેર ગંધ
ચામર ઢુલાબો કબે હેરિ મુખ-ચંદ્ર

ગાથિયા માલતીર્ માલા દિબો દોહાર ગલે
અધરે તુલિયા દિબો કર્પૂર-તાંબૂલે

લલિતા વિશાખ-આદિ જત સખી-વૃંદ
આજ્ઞાય કોરિબો સેબા ચરણારવિંદ

શ્રી-કૃષ્ણ-ચૈતન્ય-પ્રભુર્ દાસેર્ અનુદાસ્
સેવા અભિલાષ કોરે નરોત્તમ દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર