સાવરણ શ્રી ગૌર પાદ પદ્મે પ્રાર્થન

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Gujarati)

શ્રી-કૃષ્ણ-ચૈતન્ય પ્રભુ દોયા કોરો મોરે
તોમા બિના કે દોયાલુ જગત્-સંસારે

પતિત-પાવન-હેતુ તવ અવતાર
મો સમ પતિત પ્રભુ ના પાઇબે આર

હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ, પ્રેમાનંદ સુખી
કૃપાવલોકન કોરો આમિ બોડો દુઃખી

દોયા કોરો સીતા-પતિ અદ્વૈત ગોસાઇ
તવ કૃપા-બલે પાઇ ચૈતન્ય-નિતાઇ

હા હા સ્વરૂપ્, સનાતન, રૂપ, રઘુનાથ
ભટ્ટ-જુગ, શ્રી-જીવ હા પ્રભુ લોકનાથ

દોયા કોરો શ્રી-આચાર્ય પ્રભુ શ્રીનિવાસ
રામચંદ્ર-સંગ માગે નરોત્તમ-દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર