સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Gujarati)

ગૌરાંગેર દુટિ પદ, જાર્ ધન સંપદ,
સે જાને ભકતિરસસાર્
ગૌરાંગેર મધુરલીલા, જાર્ કર્ણે પ્રવેશિલા
હૃદોય નિર્મલ ભેલો તાર્

જે ગૌરાંગેર નામ લોય્, તાર હોય્
પ્રેમોદોય્
તારે મુઇ જાઇ બોલિહારિ
ગૌરાંગગુણેતે ઝુરે, નિત્યલીલા તારે સ્ફુરે,
સે જન ભકતિ-અધિકારી

ગૌરાંગેર સંગિગણે, નિત્યસિદ્ધ કોરિ’ માને,
સે જાય્ બ્રજેંદ્ર સુતપાશ્
શ્રી ગૌડમંડલભૂમિ, જેબા જાને ચિંતામણિ,
તાર હોય્ બ્રજભૂમે બાસ્

ગૌરપ્રેમ રસાર્ણવે, સે તરંગે જેબા ડુબે,
સે રાધામાધવ-અંતરંગ
ગૃહે બા વનેતે થાકે, ‘હા ગૌરાંગ’ બો’લે ડાકે’
નરોત્તમ માગે તાર સંગ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર