સિદ્ધિ લાલસા

Siddhi Lālasā (in Gujarati)

કબે ગૌર-વને, સુરધુની-તટે
‘હા રાધે હા કૃષ્ણ’ બોલે’
કાંદિયા બેરા’ બો, દેહો-સુખ છાદિ’,
નાના લતા-તુરુ-તલે

શ્વ-પચ-ગૃહેતે, માગિયા ખાઇબો,
પિબો સરસ્વતી-જલ
પુલિને પુલિને, ગડા-ગડિ દિબો,
કોરિ’ કૃષ્ણ- કોલાહલ

ધામ-વાસી જને પ્રણતિ કોરિયા
માગિબો કૃપાર લેશ
વૈષ્ણવ-ચરણ-રેણુ ગાય માખિ’,
ધોરિ અવધૂત-બેશ

ગૌડ-બ્રજ-જને, ભેદ ના દેખિબો
હોઇબો બરજ-બાસી
ધામેર સ્વરૂપ, સ્ફુરિબે નયને
હોઇબો રાધાર દાસી

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર