હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Gujarati)

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે
હરે રામ હરે રામ
રામ રામ હરે હરે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ