ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Odiya)

ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ ପୂରବ-ଭାଗେ ଦ୍ଵିଜମଣି ଗୋରା ଅମନି ଜାଗେ
ଭକତ ସମୂହ ଲୋଇଯା ସାଥେ ଗେଲା ନଗର-ବ୍ରାଜେ

‘ତାଥୈ ତାଥୈ’ ବାଜଲୋ ଖୋଲ୍ ଘନ ଘନ ତାହେ ଝାଜେର ରୋଲ୍
ପ୍ରେମେ ଢଲଢଲ ସୋଣାର ଅଂଗ ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେ

ମୁକୁଂଦ ମାଧଵ ଯାଦଵ ହରି ବୋଲେନ ବୋଲୋରେ ଵଦନ ଭୋରି
ମିଛେ ନିଦ-ବଶେ ଗେଲୋ ରେ ରାତି ଦିଵସ ଶରୀର ସାଜେ

ଏମନ ଦୁର୍ଲଭ ମାନଵ ଦେହୋ ପାଇଯା କି କୋରୋ ଭାଵ ନା କେହୋ
ଏବେ ନା ଭଜିଲେ ଯଶୋଦା ସୁତ ଚରମେ ପୋରିବେ ଲାଜେ

ଉଦିତ ତପନ ହୋଇଲେ ଅସ୍ତ ଦିନ ଗେଲୋ ବୋଲି ହୋଇବେ ବ୍ଯସ୍ତ
ତବେ କେନୋ ଏବେ ଅଲସ ହୋଯ୍ ନା ଭଜ ହୃଦୋଯ ରାଜେ

ଜୀଵନ ଅନିତ୍ଯ ଜାନହ ସାର୍ ତାହେ ନାନା ଵିଧ ଵିପଦ-ଭାର୍
ନାମାଶ୍ରଯ କୋରି ଜତନେ ତୁମି ଥାକହ ଆପନ କାଜେ

ଜୀଵେର କଲ୍ଯାଣ ସାଧନ କାମ୍ ଜଗତେ ଆସିଏ ମଧୁର ନାମ୍
ଅଵିଦ୍ଯା ତିମିର ତପନ ରୂପେ ହୃଦ୍ ଗଗନେ ବିରାଜେ

କୃଷ୍ଣ-ନାମ-ସୁଧା କୋରିଯା ପାନ୍ ଜୁଡାଓ ଭକତି ଵିନୋଦ-ପ୍ରାଣ୍
ନାମ ବିନା କିଛୁ ନାହିକୋ ଆରୋ ଚୌଦ୍ଦ-ଭୁଵନ ମାଝେ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀ ଅମଲାତ୍ମ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ