ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ

Śuddha-bhakata (in Odiya)

ଶୁଦ୍ଧ-ଭକତ-ଚରଣ-ରେଣୁ, ଭଜନ-ଅନୁକୂଲ
ଭକତ-ସେଵା, ପରମ-ସିଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ-ଲତିକାର ମୂଲ

ମାଧଵ-ତିଥି, ଭକ୍ତି-ଜନନୀ, ଜତନେ ପାଲନ କୋରି
କୃଷ୍ଣ-ବସତି, ବସତି ବୋଲି’ ପରମ ଆଦରେ ବୋରି

ଗୌର୍ ଆମାର, ଜେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, କୋରଲୋ ଭ୍ରମଣ ରଂଗେ
ସେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, ହେରିବୋ ଆମି, ପ୍ରାଣଯି-ଭକତ-ସଂଗେ

ମୃଦଂଗ-ଵାଦ୍ଯ, ଶୁନିତେ ମନ, ଅବସର ସଦା ଜାଚେ
ଗୌର-ବିହିତ, କୀର୍ତନ ଶୁନି ‘, ଆନଂଦେ ହୃଦୋଯ ନାଚେ

ଜୁଗଲ-ମୂର୍ତି, ଦେଖିଯା ମୋର, ପରମ-ଆନଂଦ ହୋଯ,
ପ୍ରସାଦ ସେବା କୋରିତେ ହୋଯ ସକଲ ପ୍ରପଂଚ ଜଯ

ଜେ-ଦିନ ଗୃହେ, ଭଜନ ଦେଖି, ଗୃହେତେ ଗୋଲୋକ ଭାଯ
ଚରଣ-ସୀଧୁ, ଦେଖିଯା ଗଂଗା, ସୁଖ ସା ସୀମା ପାଯ

ତୁଲସୀ ଦେଖି ‘, ଜୁଡାଯ ପ୍ରାଣ, ମାଧଵ-ତୋଷନୀ ଜାନି ‘
ଗୌର-ପ୍ରିଯ, ଶାକ-ସେଵନେ, ଜୀଵନ ସାର୍ଥକ ମାନି

ଭକତିଵିନୋଦ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ, ଅନୁକୂଲ ପାଯ ଜାହା
ପ୍ରତି-ଦିଵସେ ପରମ-ସୁଖେ ସ୍ଵୀକାର କୋରୋଯେ ତାହା

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀ ଅମଲାତ୍ମ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ