ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam)

നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം
യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം
പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ

രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം
കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം
മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ-
സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം

ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ
സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം
തദീയേഷിത-ജ്ഞേഷു ഭക്തൈര്ജിതത്വം
പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ

വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ
ന ചാന്യം വൃണേ ഹം വരേശാദപീഹ
ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാല-ബാലം
സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം കിമന്യൈഃ

ഇദം തേ മുഖാംഭോജം അത്യന്ത-നീലൈഃ
വൃതം കുന്തലൈഃ സ്നിഗ്ധ-രക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ
മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബ രക്താധരം മേ
മനസ്യാവിരാസ്താം അലം ലക്ഷ-ലാഭൈഃ

നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ത വിഷ്ണോ
പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ-ജലാബ്ധി-മഗ്നം
കൃപാ-ദൃഷ്ടി-വൃഷ്ട്യാതിദീനം ബതാനു-
ഗൃഹാണേശ-മാം അജ്ഞം ഏദ്യക്ഷിദൃശ്യഃ

കുവെരാത്മ ജൌ ബദ്ധ- മൂര്‍ത്യൈവ യദ്വത്
ത്വയാ മോചിതൌ ഭക്തി-ഭാജൌ കൃതൌ ച
തഥാ പ്രേമ-ഭക്തിം സ്വകാം മേ പ്രയച്ഛ
ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേऽസ്തി ദാമോദരേഹ

നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സ്പുരദ്ദീപ്തി-ധാമ്നേ
ത്വദീയോധരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാമ്നേ
നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ
നമോऽനന്ത ലീലായ ദേവായ തുഭ്യം

ഓഡിയോ

  1.  ഭക്തർ – ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരു