ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil)

நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம்
லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம்
யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம்
பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா

ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம்
கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம்
முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி ரெகாங்க கண்ட
ஸ்தித க்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பத்தம்

இதி த்ருக் ஸ்வ லீலாபிர் ஆனந்த குண்டே
ஸ்வ கொஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம்
ததீயேஷிதாஞேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம்
புனஹ் ப்ரேம-தஸ்த்வம் ஷதா வ்ருத்தி வந்தெ

வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா
ந சான்யம் வ்ருணே ஹம் வரேஷாதபீஹ
இதம் தே வபுர்நாத கோபால பாலம்
ஸதா மே மனஸ்யா-விராஸ்தாம் கிமன்யைஹ்

இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலைர்
வ்ருதம் குந்தலை ஸ்னிக்த ரக்தைஸ்ச கோப்யா
முஹுஷ்சும்பிதம் பிம்ப ரக்தாதரம் மே
மனஸ்யாவிராஸ்தாம் அலம் லக்ஷ லாபை

நமோ தேவ தாமோதரானந்த விஷ்ணோ
பிரஸீத பிரபொ துக்க ஜாலாப்தி மஞம்
க்ருபா த்ரிஷ்டி வ்ருஷ்ட்யாதி தீனம் பதானு
க்ருஹாணெஷ மாம் அஞம் ஏத்யக்ஷி த்ருஷ்யை

குவேராத்மஜௌ பத்த மூர்த்யைவ யத்வத்
த்வயா மோசிதௌ பக்தி பாஜௌ க்ருதௌ ச
ததா ப்ரேம பக்திம் ஸ்வகாம் மே பிரயச்ச
ந மோக்ஷே கிரஹோ மேஸ்தி தாமோதரேஹ

நமஸ்தேஸ்து தாம்நெ ஸ்புரத்-தீப்தி-தாம்நே
த்வதீயோதராயாத விஷ்வஸ்ய தாம்நே
நமோ ராதிகாயை த்வதீய ப்ரியாயை
நமோ நந்த லீலாய தேவாய துப்யம்

ஒலி

  1.  இஸ்கான் பெங்களூரூ