ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi)

(੧)
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ-
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ
ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੨)
ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ
ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ
ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੩)
ਯਤ੍ਰੈਵ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ
ਦਾਨਂ ਗ੍ਰੁਹੀਤੁਂ ਕਲਹਂ ਵਿਤੇਨੇ
ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀ-
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

੪)
ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਰਃ ਨ੍ਵਸ਼ੁ ਸਮੀਰ- ਹਸ੍ਤੀ
ਯਤ੍ਰੈਵ ਨੀਪਾਦਿ-ਪਰਾਗ-ਦੂਲਿਃ
ਆਲੋਲਯਨ੍ ਖੇਲਤਿ ਚਾਰੁ ਸ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੫)
ਕਸ੍ਤੂਰ੍ਕਾਭਿਃ ਸ਼ਯਿਤਂ ਕਿਮ੍ ਅਤ੍ਰੇਤਿ
ਊਹਂ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਮੁਹੁਰ੍ ਵਿਤਨ੍ਵਨ੍
ਨੈਸਰ੍ਗਿਕ-ਸ੍ਵੀਯ-ਸ਼ਿਲਾ-ਸੁਗਂਦੈਰ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੬)
ਵਂਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦ੍ਵਨਿ-ਅਨੁਸਾਰ-ਵਰ੍ਤ੍ਮ
ਦਿਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਵੋ ਯਤ੍ਰ ਹਰਿਂ ਹਰਿਣ੍ਯਃ
ਯਾਂਤ੍ਯੋ ਲਭਂਤੇ ਨ ਹਿ ਵਿਸ੍ਮਿਤਾਃ ਸ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੭)
ਯਤ੍ਰੈਵ ਗਂਗਾਂ ਅਨੁ ਨਾਵਿ ਰਾਧਾਂ
ਆਰੋਹ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ ਤੁ ਨਿਮਗ੍ਨ-ਨੌਕਃ
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਹਿ ਰਾਧਾਨੁਗਲੋ ਬਭੌ ਸ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੮)
ਵਿਨਾ ਭਵੇਤ੍ ਕਿਮ੍ ਹਰਿ-ਦਾਸ-ਵਰ੍ਯ
ਪਦਾਸ਼੍ਰਯਂ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰਯਾਮਿ
ਯਂ ਏਵ ਸਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜੇਸ਼ਯੋਃ ਸ਼੍ਰੀ-
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੯)
ਏਤਤ੍ ਪਠੇਦ੍ ਯੋ ਹਰਿ-ਦਾਸ-ਵਰ੍ਯ-
ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਸ਼੍ਠਕਮ੍ ਆਰ੍ਦ੍ਰ-ਚੇਤਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ-ਰਾਧਿਕਾ-ਮਾਧਵਯੋਃ ਪਦਾਬ੍ਜ-
ਦਾਸ੍ਯਂ ਸ ਵਿਂਦੇਦ੍ ਅਚਿਰੇਣ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍

Audio