શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi)

(૧)
કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ-
સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ
શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૨)
સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય
સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ
મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૩)
યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા
દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને
શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી-
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

૪)
સ્નાત્વા સરઃ ન્વશુ સમીર- હસ્તી
યત્રૈવ નીપાદિ-પરાગ-દૂલિઃ
આલોલયન્ ખેલતિ ચારુ સ શ્રી
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૫)
કસ્તૂર્કાભિઃ શયિતં કિમ્ અત્રેતિ
ઊહં પ્રભોઃ સ્વસ્ય મુહુર્ વિતન્વન્
નૈસર્ગિક-સ્વીય-શિલા-સુગંદૈર્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૬)
વંશ-પ્રતિદ્વનિ-અનુસાર-વર્ત્મ
દિદ્રક્ષવો યત્ર હરિં હરિણ્યઃ
યાંત્યો લભંતે ન હિ વિસ્મિતાઃ સ
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૭)
યત્રૈવ ગંગાં અનુ નાવિ રાધાં
આરોહ્ય મધ્યે તુ નિમગ્ન-નૌકઃ
કૃષ્ણો હિ રાધાનુગલો બભૌ સ
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૮)
વિના ભવેત્ કિમ્ હરિ-દાસ-વર્ય
પદાશ્રયં ભક્તિર્ અતઃ શ્રયામિ
યં એવ સપ્રેમ નિજેશયોઃ શ્રી-
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૯)
એતત્ પઠેદ્ યો હરિ-દાસ-વર્ય-
મહાનુભાવાષ્ઠકમ્ આર્દ્ર-ચેતાઃ
શ્રી-રાધિકા-માધવયોઃ પદાબ્જ-
દાસ્યં સ વિંદેદ્ અચિરેણ સાક્ષાત્

Audio