శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu)

(౧)
కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల-
సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి
శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౨)
స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య
సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః
మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౩)
యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా
దానం గృహీతుం కలహం వితేనే
శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ-
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

౪)
స్నాత్వా సరః న్వశు సమీర- హస్తీ
యత్రైవ నీపాది-పరాగ-దూలిః
ఆలోలయన్ ఖెలతి చారు స శ్రీ
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౫)
కస్తూర్కాభిః శయితం కిమ్ అత్రేతి
ఊహం ప్రభోః స్వస్య ముహుర్ వితన్వన్
నైసర్గిక-స్వీయ-శిలా-సుగందైర్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౬)
వంశ-ప్రతిద్వని-అనుసార-వర్త్మ
దిద్రక్షవో యత్ర హరిం హరిణ్యః
యాంత్యో లభంతే న హి విస్మితాః స
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౭)
యత్రైవ గంగాం అను నావి రాధాం
ఆరోహ్య మధ్యె తు నిమగ్న-నౌకః
కృష్ణో హి రాధానుగలో బభౌ స
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౮)
వినా భవేత్ కిమ్ హరి-దాస-వర్య
పదాశ్రయం భక్తిర్ అతః శ్రయామి
యం ఏవ సప్రేమ నిజేశయోః శ్రీ-
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౯)
ఎతత్ పఠేద్ యో హరి-దాస-వర్య-
మహానుభావాష్ఠకమ్ ఆర్ద్ర-చేతాః
శ్రీ-రాధికా-మాధవయోః పదాబ్జ-
దాస్యం స విందేద్ అచిరేణ సాక్షాత్

Audio