ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada)

(೧)

ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ-

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ

ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೨)

ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ

ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ

ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೩)

ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ

ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ

ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ-

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

೪)

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ ನ್ವಶು ಸಮೀರ- ಹಸ್ತೀ

ಯತ್ರೈವ ನೀಪಾದಿ-ಪರಾಗ-ದೂಲಿಃ

ಆಲೋಲಯನ್ ಖೆಲತಿ ಚಾರು ಸ ಶ್ರೀ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೫)

ಕಸ್ತೂರ್ಕಾಭಿಃ ಶಯಿತಂ ಕಿಮ್ ಅತ್ರೇತಿ

ಊಹಂ ಪ್ರಭೋಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಮುಹುರ್ ವಿತನ್ವನ್

ನೈಸರ್ಗಿಕ-ಸ್ವೀಯ-ಶಿಲಾ-ಸುಗಂದೈರ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೬)

ವಂಶ-ಪ್ರತಿದ್ವನಿ-ಅನುಸಾರ-ವರ್ತ್ಮ

ದಿದ್ರಕ್ಷವೋ ಯತ್ರ ಹರಿಂ ಹರಿಣ್ಯಃ

ಯಾಂತ್ಯೋ ಲಭಂತೇ ನ ಹಿ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೭)

ಯತ್ರೈವ ಗಂಗಾಂ ಅನು ನಾವಿ ರಾಧಾಂ

ಆರೋಹ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತು ನಿಮಗ್ನ-ನೌಕಃ

ಕೃಷ್ಣೋ ಹಿ ರಾಧಾನುಗಲೋ ಬಭೌ ಸ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೮)

ವಿನಾ ಭವೇತ್ ಕಿಮ್ ಹರಿ-ದಾಸ-ವರ್ಯ

ಪದಾಶ್ರಯಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಅತಃ ಶ್ರಯಾಮಿ

ಯಂ ಏವ ಸಪ್ರೇಮ ನಿಜೇಶಯೋಃ ಶ್ರೀ-

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೯)

ಎತತ್ ಪಠೇದ್ ಯೋ ಹರಿ-ದಾಸ-ವರ್ಯ-

ಮಹಾನುಭಾವಾಷ್ಠಕಮ್ ಆರ್ದ್ರ-ಚೇತಾಃ

ಶ್ರೀ-ರಾಧಿಕಾ-ಮಾಧವಯೋಃ ಪದಾಬ್ಜ-

ದಾಸ್ಯಂ ಸ ವಿಂದೇದ್ ಅಚಿರೇಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್

Audio