ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada)

(೧)
ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ
ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ
ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೨)
ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ
ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೩)
ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ
ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ
ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೪)
ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ
ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೫)
ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ
ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ
ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೬)
ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ
ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ
ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೭)
ಭೂಷಣ-ಭೂ-ರಜ-ಅಲಕಾ-ವಲಿತಂ
ಕಂಪಿತ-ಬಿಂಬಾಧರ-ವರ-ರುಚಿರಂ
ಮಲಯಜ-ವಿರಚಿತ-ಉಜ್ಜ್ವಲ-ತಿಲಕಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೮)
ನಿಂದಿತ-ಅರುಣ-ಕಮಲ-ದಲ-ನಯನಂ
ಆಜಾನು-ಲಂಬಿತ-ಶ್ರೀ-ಭುಜ-ಯುಗಲಂ
ಕಲೇವರ-ಕೈಶೊರ-ನರ್ತಕ-ವೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2019/03/84_ib_saci-tanayashtakam.mp3?_=1