ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi)

(੧)
ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ
ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ
ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੨)
ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ
ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੩)
ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ
ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ
ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੪)
ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ
ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੫)
ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ
ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੬)
ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ
ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੭)
ਭੂਸ਼ਣ-ਭੂ-ਰਜ-ਅਲਕਾ-ਵਲਿਤੰ
ਕੰਪਿਤ-ਬਿਂਬਾਧਰ-ਵਰ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮਲਯਜ-ਵਿਰਚਿਤ-ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਤਿਲਕੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੮)
ਨਿਂਦਿਤ-ਅਰੁਣ-ਕਮਲ-ਦਲ-ਨਯਨੰ
ਆਜਾਨੁ-ਲੰਬਿਤ-ਸ਼੍ਰੀ-ਭੁਜ-ਯੁਗਲੰ
ਕਲੇਵਰ-ਕੈਸ਼ੋਰ-ਨਰ੍ਤਕ-ਵੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore