શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi)

(૧)
ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં
વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં
ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૨)
ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં
દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં
ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૩)
અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં
ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં
જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૪)
વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં
ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં
ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૫)
ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં
મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં
ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૬)
દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં
દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં
દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૭)
ભૂષણ-ભૂ-રજ-અલકા-વલિતં
કંપિત-બિંબાધર-વર-રુચિરં
મલયજ-વિરચિત-ઉજ્જ્વલ-તિલકં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૮)
નિંદિત-અરુણ-કમલ-દલ-નયનં
આજાનુ-લંબિત-શ્રી-ભુજ-યુગલં
કલેવર-કૈશોર-નર્તક-વેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore