ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya)

(୧)
ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ
ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ
ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୨)
ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ
ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ
ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୩)
ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ
ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ
ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୪)
ଵିଗଲିତ-ନଯନ-କମଲ-ଜଲ-ଧାରଂ
ଭୂଷଣ-ନଵ-ରସ-ଭାଵ-ଵିକାରଂ
ଗତି-ଅତିମଂଥର-ନୃତ୍ଯ-ଵିଲାସଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୫)
ଚଂଚଲ-ଚାରୁ-ଚରଣ-ଗତି-ରୁଚିରଂ
ମଂଜିର-ରଂଜିତ-ପଦ-ଯୁଗ-ମଧୁରଂ
ଚଂଦ୍ର-ଵିନିଂଦିତ-ଶୀତଲ-ଵଦନଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୬)
ଦ୍ରିତ-କଟି-ଡୋର-କମଂଡଲୁ-ଦଂଡଂ
ଦିଵ୍ଯ-କଲେଵର-ମୁଂଡିତ-ମୁଂଡଂ
ଦୁର୍ଜନ-କଲ୍ମଷ-ଖଂଡନ-ଦଂଡଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୭)
ଭୂଷଣ-ଭୂ-ରଜ-ଅଲକା-ଵଲିତଂ
କଂପିତ-ବିଂବାଧର-ଵର-ରୁଚିରଂ
ମଲଯଜ-ଵିରଚିତ-ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ତିଲକଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୮)
ନିଂଦିତ-ଅରୁଣ-କମଲ-ଦଲ-ନଯନଂ
ଆଜାନୁ-ଲଂବିତ-ଶ୍ରୀ-ଭୁଜ-ଯୁଗଲଂ
କଲେଵର-କୈଶୋର-ନର୍ତକ-ଵେଶଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore