ભગવાન વામનને પ્રાર્થના

Prayers to Lord Vāmana (in Gujarati)

છલયસિ વિક્રમણે બલિમ્ અદ્ભુત-વામન
પદ-નખ-નીર-જનિત-જન-પાવન
કેશવ ધૃત-વામન-રૂપ જય જગદીશ હરે

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ