ஸ்ரீ வாமனனுக்கு பிரார்த்தனை

Prayers to Lord Vāmana (in Malayalam)

சலயஸி விக்ரமணெ பலிம் அத்புத வாமன
பத நக நீர ஜநித ஜன பாவன
கேஶவ த்ரித வாமன ரூப ஜய ஜகதீஹரே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா