భగవాన్ వామనకు ప్రార్థనలు

Prayers to Lord Vāmana (in Telugu)

ఛలయసి విక్రమణె బలిమ్ అద్భుత-వామన
పద-నఖ-నీర-జనిత-జన-పావన
కేశవ ధృత-వామన-రూప జయ జగదీశ హరే

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద