ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi)

(੧)
ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ
ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ
ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੨)
ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ
ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੩)
ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ
ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ
ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੪)
ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ
ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੫)
ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ
ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੬)
ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ
ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੭)
ਭੂਸ਼ਣ-ਭੂ-ਰਜ-ਅਲਕਾ-ਵਲਿਤੰ
ਕੰਪਿਤ-ਬਿਂਬਾਧਰ-ਵਰ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮਲਯਜ-ਵਿਰਚਿਤ-ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਤਿਲਕੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੮)
ਨਿਂਦਿਤ-ਅਰੁਣ-ਕਮਲ-ਦਲ-ਨਯਨੰ
ਆਜਾਨੁ-ਲੰਬਿਤ-ਸ਼੍ਰੀ-ਭੁਜ-ਯੁਗਲੰ
ਕਲੇਵਰ-ਕੈਸ਼ੋਰ-ਨਰ੍ਤਕ-ਵੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

শ্রী সচি তনযাশ্টকং

Sri Sachi Tanayashtakam(in Bengali)

(১)
উজ্জ্বল-বরণ-গৌর-বর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং
ত্রি-ভুবন-পাবন-কৃপযঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(২)
গদ্গদাংতর-ভাব-বিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং
ভব-ভয-ভংজন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৩)
অরুণাংবর-ধর চারু-কপোলং
ইংদু-বিনিংদিত-নখ-চয-রুচিরং
জল্পিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৪)
বিগলিত-নযন-কমল-জল-ধারং
ভূষণ-নব-রস-ভাব-বিকারং
গতি-অতিমংথর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৫)
চংচল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মংজির-রংজিত-পদ-যুগ-মধুরং
চংদ্র-বিনিংদিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৬)
দ্রিত-কটি-ডোর-কমংডলু-দংডং
দিব্য-কলেবর-মুংডিত-মুংডং
দুর্জন-কল্মষ-খংডন-দংডং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৭)
ভূষণ-ভূ-রজ-অলকা-বলিতং
কংপিত-বিংবাধর-বর-রুচিরং
মলযজ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং
(৮)
নিংদিত-অরুণ-কমল-দল-নযনং
আজানু-লংবিত-শ্রী-ভুজ-যুগলং
কলেবর-কৈশোর-নর্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

श्री सचि तनयाश्टकं

Sri Sachi Tanayashtakam(in Hindi)

(१)
उज्ज्वल-वरण-गौर-वर-देहं
विलसित-निरवधि-भाव-विदेहं
त्रि-भुवन-पावन-कृपयः लेशं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(२)
गद्गदांतर-भाव-विकारं
दुर्जन-तर्जन-नाद-विशालं
भव-भय-भंजन-कारण-करुणं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(३)
अरुणांबर-धर चारु-कपोलं
इंदु-विनिंदित-नख-चय-रुचिरं
जल्पित-निज-गुण-नाम-विनोदं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(४)
विगलित-नयन-कमल-जल-धारं
भूषण-नव-रस-भाव-विकारं
गति-अतिमंथर-नृत्य-विलासं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(५)
चंचल-चारु-चरण-गति-रुचिरं
मंजिर-रंजित-पद-युग-मधुरं
चंद्र-विनिंदित-शीतल-वदनं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(६)
द्रित-कटि-डोर-कमंडलु-दंडं
दिव्य-कलेवर-मुंडित-मुंडं
दुर्जन-कल्मष-खंडन-दंडं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(७)
भूषण-भू-रज-अलका-वलितं
कंपित-बिंबाधर-वर-रुचिरं
मलयज-विरचित-उज्ज्वल-तिलकं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं
(८)
निंदित-अरुण-कमल-दल-नयनं
आजानु-लंबित-श्री-भुज-युगलं
कलेवर-कैशॊर-नर्तक-वेशं
तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi)

(૧)
ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં
વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં
ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૨)
ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં
દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં
ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૩)
અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં
ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં
જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૪)
વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં
ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં
ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૫)
ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં
મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં
ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૬)
દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં
દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં
દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૭)
ભૂષણ-ભૂ-રજ-અલકા-વલિતં
કંપિત-બિંબાધર-વર-રુચિરં
મલયજ-વિરચિત-ઉજ્જ્વલ-તિલકં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૮)
નિંદિત-અરુણ-કમલ-દલ-નયનં
આજાનુ-લંબિત-શ્રી-ભુજ-યુગલં
કલેવર-કૈશોર-નર્તક-વેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya)

(୧)
ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ
ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ
ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୨)
ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ
ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ
ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୩)
ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ
ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ
ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୪)
ଵିଗଲିତ-ନଯନ-କମଲ-ଜଲ-ଧାରଂ
ଭୂଷଣ-ନଵ-ରସ-ଭାଵ-ଵିକାରଂ
ଗତି-ଅତିମଂଥର-ନୃତ୍ଯ-ଵିଲାସଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୫)
ଚଂଚଲ-ଚାରୁ-ଚରଣ-ଗତି-ରୁଚିରଂ
ମଂଜିର-ରଂଜିତ-ପଦ-ଯୁଗ-ମଧୁରଂ
ଚଂଦ୍ର-ଵିନିଂଦିତ-ଶୀତଲ-ଵଦନଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୬)
ଦ୍ରିତ-କଟି-ଡୋର-କମଂଡଲୁ-ଦଂଡଂ
ଦିଵ୍ଯ-କଲେଵର-ମୁଂଡିତ-ମୁଂଡଂ
ଦୁର୍ଜନ-କଲ୍ମଷ-ଖଂଡନ-ଦଂଡଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୭)
ଭୂଷଣ-ଭୂ-ରଜ-ଅଲକା-ଵଲିତଂ
କଂପିତ-ବିଂବାଧର-ଵର-ରୁଚିରଂ
ମଲଯଜ-ଵିରଚିତ-ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ତିଲକଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ
(୮)
ନିଂଦିତ-ଅରୁଣ-କମଲ-ଦଲ-ନଯନଂ
ଆଜାନୁ-ଲଂବିତ-ଶ୍ରୀ-ଭୁଜ-ଯୁଗଲଂ
କଲେଵର-କୈଶୋର-ନର୍ତକ-ଵେଶଂ
ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu)

(౧)
ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం
విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం
త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౨)
గద్గదాంతర-భావ-వికారం
దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం
భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౩)
అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం
ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం
జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౪)
విగలిత-నయన-కమల-జల-ధారం
భూషణ-నవ-రస-భావ-వికారం
గతి-అతిమంథర-నృత్య-విలాసం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౫)
చంచల-చారు-చరణ-గతి-రుచిరం
మంజిర-రంజిత-పద-యుగ-మధురం
చంద్ర-వినిందిత-శీతల-వదనం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౬)
ద్రిత-కటి-డోర-కమండలు-దండం
దివ్య-కలేవర-ముండిత-ముండం
దుర్జన-కల్మష-ఖండన-దండం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౭)
భూషణ-భూ-రజ-అలకా-వలితం
కంపిత-బింబాధర-వర-రుచిరం
మలయజ-విరచిత-ఉజ్జ్వల-తిలకం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౮)
నిందిత-అరుణ-కమల-దల-నయనం
ఆజాను-లంబిత-శ్రీ-భుజ-యుగలం
కలేవర-కైశొర-నర్తక-వేశం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada)

(೧)
ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ
ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ
ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೨)
ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ
ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೩)
ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ
ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ
ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೪)
ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ
ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೫)
ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ
ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ
ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೬)
ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ
ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ
ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೭)
ಭೂಷಣ-ಭೂ-ರಜ-ಅಲಕಾ-ವಲಿತಂ
ಕಂಪಿತ-ಬಿಂಬಾಧರ-ವರ-ರುಚಿರಂ
ಮಲಯಜ-ವಿರಚಿತ-ಉಜ್ಜ್ವಲ-ತಿಲಕಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೮)
ನಿಂದಿತ-ಅರುಣ-ಕಮಲ-ದಲ-ನಯನಂ
ಆಜಾನು-ಲಂಬಿತ-ಶ್ರೀ-ಭುಜ-ಯುಗಲಂ
ಕಲೇವರ-ಕೈಶೊರ-ನರ್ತಕ-ವೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore