શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણતિ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Gujarati) નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંતસ્વામિન્ ઇતિ નામિને । નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદિ પાશ્ચાત્યદેશ તારિણે ।। ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ … Continue reading શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણતિ