ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೪) ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೫) ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೬) ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೭) […]

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೩) ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ- ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ ೪) ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ […]

ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮನ​

Greeting the deities (in Kannada) ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಧ್ವನಿ ಗಾಯಕಿ – ಯಮುನ ಮಾತಾಜಿ , ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ – ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್

ಗೋರಾ ಪಹುನ್

Gaurā Pahū (in Kannada) ಗೋರಾ ಪಹುನ್ ನಾ ಭಜಿಯಾ ಮೈನು ಪ್ರೇಮ-ರತನ-ಧನ ಹೇಲಾಯ ಹಾರಾಇನು ಅಧನೇ ಜತನ ಕೋರಿ ಧನ ತೇಯಾಗಿನು ಆಪನ ಕರಮ-ದೋಷೇ ಆಪನಿ ಡುಬಿನು ಸತ್ಸಂಗ ಛಾಡಿ ‘ ಕೈನು ಅಸತೇ ವಿಲಾಸ್ ತೇ-ಕಾರಣೇ ಲಾಗಿಲೋ ಜೇ ಕರ್ಮ-ಬಂಧ-ಫಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ-ವಿಷಮ-ವಿಷ ಸತತ ಖಾಇನು ಗೌರ-ಕೀರ್ತನ-ರಸೇ ಮಗನ ನಾ ಹೈನು ಕೇನೋ ವಾ ಆಛಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಸುಖ ಪಾಇಯಾ ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಕೇನೋ ನಾ ಗೇಲೋ ಮರಿಯಾ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ […]

ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

Āmār Jīvan (in Kannada) ಆಮಾರ ಜೀವನ, ಸದಾ ಪಾಪೇ ರತ, ನಾಹಿಕೋ ಪುಣ್ಯೇರ ಲೇಷ ಪರೇರೇ ಉದ್ವೇಗ, ದಿಯಾಛಿ ಯೇ ಕೋತೋ, ದಿಯಾಛಿ ಜೀವೇರೇ ಕ್ಲೇಶ ನಿಜಸುಖ ಲಾಗಿ’, ಪಾಪೇ ನಾಹಿ ಡೋರಿ, ದಯಾ-ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರೋ ಪರ-ಸುಖೇ ದುಃಖೀ, ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷೀ, ಪರ-ದುಃಖ ಸುಖ-ಕರೋ ಆಶೇಷ ಕಾಮನಾ, ಹೃದಿ ಮಾಝೇ ಮೋರ, ಕ್ರೋಧೀ, ದಂಭ-ಪರಾಯಣ ಮದ-ಮತ್ತ ಸದಾ, ವಿಷಯೇ ಮೋಹಿತ, ಹಿಂಸಾ-ಗರ್ವ ವಿಭೂಷಣ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಹತ, ಸುಕಾರ್ಯೇ ವಿರತ, ಅಕಾರ್ಯೇ ಉದ್ಯೋಗೀ ಆಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಲಾಗಿಯಾ, […]

ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Kannada) ನಾರದ ಮುನಿ, ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ ‘ರಾಧಿಕಾ-ರಮಣ’ – ನಾಮೇ ನಾಮ ಅಮನಿ, ಉದಿತ ಹೋಯ ಭಕತ – ಗೀತ – ಸಾಮೇ ಅಮಿಯ-ಧಾರಾ, ಬರಿಷೇ ಘನ ಶ್ರವಣ-ಯುಗಲೇ ಗಿಯಾ ಭಕತ-ಜನ, ಸಘನೇ ನಾಚೇ ಭೋರಿಯಾ ಆಪನ ಹಿಯಾ ಮಾಧುರೀ-ಪೂರ, ಅಸಬೋ ಪಶಿ’ ಮಾತಾಯ ಜಗತ-ಜನೇ ಕೇಹೋ ವಾ ಕಾಂದೇ, ಕೇಹೋ ವಾ ನಾಚೇ ಕೇಹೋ ಮಾತೇ ಮನೇ ಮನೇ ಪಂಚ-ವದನ, ನಾರದೇ ಧೋರಿ’ ಪ್ರೇಮೇರ ಸಘನ ರೋಲ್ ಕಮಲಾಸನ, […]

ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

Anādi Karama Phale (in Kannada) ಅನಾದಿ’ ಕರಮ-ಫಲೇ, ಪಡಿ’ ಭವಾರ್ಣವ ಜಲೇ, ತರಿಬಾರೇ ನಾ ದೇಖಿ ಉಪಾಯ ಎಇ ವಿಷಯ-ಹಲಾಹಲೇ, ದಿವಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ, ಮನ ಕಭು ಸುಖ ನಾಹಿ ಪಾಯ ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಶತ-ಶತ, ಕ್ಲೇಶ ದೇಯ ಅವಿರತ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಊರ್ಮಿರ ತಾಹೇ ಖೇಲಾ ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಆದಿ ಛಯ, ಬಾಟಪಾಡೇ ದೇಯ ಭಯ, ಅವಸಾನ ಹೋಇಲೋ ಆಸಿ’ ಬೇಲಾ ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಠಗ ದುಇ, ಮೋರೇ ಪ್ರತಾರೀಯ ಲೋಇ, ಅವಶೇಷೇ ಫೇಲೇ ಸಿಂಧು-ಜಲೇ ಎ ಹೇನೋ ಸಮಯೇ, ಬಂಧು, ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಸಿಂಧು, […]

ಪ್ರೇಮ-ಧ್ವನೀ ಸ್ತೋತ್ರ

Prema-Dhvanī Prayers (in Kannada)J ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏ.ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಇಸ್ಕಾನ್-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವಽಲ್ಡ್ ಜಗದ್ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೀ ಜಯ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಠಾಕೂರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- […]

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in Kannada) ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೊವಿಂದಃ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪ್ರಕರ-ಸದ್ಮಿಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ- ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸಹಸ್ರ-ಶತ-ಸಂಭ್ರಮ-ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಆಲೋಲ-ಚಂದ್ರಕ-ಲಸದ್-ವನಮಾಲ್ಯ-ವಂಶೀ ರತ್ನಾಂಗದಂ ಪ್ರಣಯ-ಕೇಲಿ-ಕಲಾ-ವಿಲಾಸಂ ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗ-ಲಲಿತಂ ನಿಯತ-ಪ್ರಕಾಶಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ […]

ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada) ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಅತಿ ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾಯ ಜಾರ ತುಲ ನಾಇ ಸೇಇ ಸೇ ಮೊಹಾಂತ-ಗುರು ಜಗತೇರ್ ಮಧೇ ಉರು ಕೃಷ್ಣ-ಭಕ್ತಿ ದೇಯ್ ಠಾಇ ಠಾಇ ತಾರ ಇಚ್ಛಾ ಬಲವಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇತೇ ಠಾನ್ ಠಾನ್ ಹೋಯ್ ಜಾತೇ ಗೌರಾಂಗೇರ್ ನಾಮ್ […]