ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada)

(೧)
ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ
ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ
ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೨)
ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ
ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೩)
ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ
ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ
ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೪)
ವಿಗಲಿತ-ನಯನ-ಕಮಲ-ಜಲ-ಧಾರಂ
ಭೂಷಣ-ನವ-ರಸ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ
ಗತಿ-ಅತಿಮಂಥರ-ನೃತ್ಯ-ವಿಲಾಸಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೫)
ಚಂಚಲ-ಚಾರು-ಚರಣ-ಗತಿ-ರುಚಿರಂ
ಮಂಜಿರ-ರಂಜಿತ-ಪದ-ಯುಗ-ಮಧುರಂ
ಚಂದ್ರ-ವಿನಿಂದಿತ-ಶೀತಲ-ವದನಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೬)
ದ್ರಿತ-ಕಟಿ-ಡೋರ-ಕಮಂಡಲು-ದಂಡಂ
ದಿವ್ಯ-ಕಲೇವರ-ಮುಂಡಿತ-ಮುಂಡಂ
ದುರ್ಜನ-ಕಲ್ಮಷ-ಖಂಡನ-ದಂಡಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೭)
ಭೂಷಣ-ಭೂ-ರಜ-ಅಲಕಾ-ವಲಿತಂ
ಕಂಪಿತ-ಬಿಂಬಾಧರ-ವರ-ರುಚಿರಂ
ಮಲಯಜ-ವಿರಚಿತ-ಉಜ್ಜ್ವಲ-ತಿಲಕಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ
(೮)
ನಿಂದಿತ-ಅರುಣ-ಕಮಲ-ದಲ-ನಯನಂ
ಆಜಾನು-ಲಂಬಿತ-ಶ್ರೀ-ಭುಜ-ಯುಗಲಂ
ಕಲೇವರ-ಕೈಶೊರ-ನರ್ತಕ-ವೇಶಂ
ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada)

(೧)

ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ-

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ

ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೨)

ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ

ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ

ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೩)

ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ

ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ

ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ-

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

೪)

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ ನ್ವಶು ಸಮೀರ- ಹಸ್ತೀ

ಯತ್ರೈವ ನೀಪಾದಿ-ಪರಾಗ-ದೂಲಿಃ

ಆಲೋಲಯನ್ ಖೆಲತಿ ಚಾರು ಸ ಶ್ರೀ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೫)

ಕಸ್ತೂರ್ಕಾಭಿಃ ಶಯಿತಂ ಕಿಮ್ ಅತ್ರೇತಿ

ಊಹಂ ಪ್ರಭೋಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಮುಹುರ್ ವಿತನ್ವನ್

ನೈಸರ್ಗಿಕ-ಸ್ವೀಯ-ಶಿಲಾ-ಸುಗಂದೈರ್

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೬)

ವಂಶ-ಪ್ರತಿದ್ವನಿ-ಅನುಸಾರ-ವರ್ತ್ಮ

ದಿದ್ರಕ್ಷವೋ ಯತ್ರ ಹರಿಂ ಹರಿಣ್ಯಃ

ಯಾಂತ್ಯೋ ಲಭಂತೇ ನ ಹಿ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಸ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೭)

ಯತ್ರೈವ ಗಂಗಾಂ ಅನು ನಾವಿ ರಾಧಾಂ

ಆರೋಹ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತು ನಿಮಗ್ನ-ನೌಕಃ

ಕೃಷ್ಣೋ ಹಿ ರಾಧಾನುಗಲೋ ಬಭೌ ಸ

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೮)

ವಿನಾ ಭವೇತ್ ಕಿಮ್ ಹರಿ-ದಾಸ-ವರ್ಯ

ಪದಾಶ್ರಯಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಅತಃ ಶ್ರಯಾಮಿ

ಯಂ ಏವ ಸಪ್ರೇಮ ನಿಜೇಶಯೋಃ ಶ್ರೀ-

ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ

(೯)

ಎತತ್ ಪಠೇದ್ ಯೋ ಹರಿ-ದಾಸ-ವರ್ಯ-

ಮಹಾನುಭಾವಾಷ್ಠಕಮ್ ಆರ್ದ್ರ-ಚೇತಾಃ

ಶ್ರೀ-ರಾಧಿಕಾ-ಮಾಧವಯೋಃ ಪದಾಬ್ಜ-

ದಾಸ್ಯಂ ಸ ವಿಂದೇದ್ ಅಚಿರೇಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್

Audio

ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮನ​

Greeting the deities (in Kannada)

ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ
ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ
ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಧ್ವನಿ

  1. ಗಾಯಕಿ – ಯಮುನ ಮಾತಾಜಿ , ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ – ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್

ಗೋರಾ ಪಹುನ್

Gaurā Pahū (in Kannada)

ಗೋರಾ ಪಹುನ್ ನಾ ಭಜಿಯಾ ಮೈನು
ಪ್ರೇಮ-ರತನ-ಧನ ಹೇಲಾಯ ಹಾರಾಇನು

ಅಧನೇ ಜತನ ಕೋರಿ ಧನ ತೇಯಾಗಿನು
ಆಪನ ಕರಮ-ದೋಷೇ ಆಪನಿ ಡುಬಿನು

ಸತ್ಸಂಗ ಛಾಡಿ ‘ ಕೈನು ಅಸತೇ ವಿಲಾಸ್
ತೇ-ಕಾರಣೇ ಲಾಗಿಲೋ ಜೇ ಕರ್ಮ-ಬಂಧ-ಫಾನ್ಸ್

ವಿಷಯ-ವಿಷಮ-ವಿಷ ಸತತ ಖಾಇನು
ಗೌರ-ಕೀರ್ತನ-ರಸೇ ಮಗನ ನಾ ಹೈನು

ಕೇನೋ ವಾ ಆಛಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಸುಖ ಪಾಇಯಾ
ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಕೇನೋ ನಾ ಗೇಲೋ ಮರಿಯಾ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

Āmār Jīvan (in Kannada)

ಆಮಾರ ಜೀವನ, ಸದಾ ಪಾಪೇ ರತ,
ನಾಹಿಕೋ ಪುಣ್ಯೇರ ಲೇಷ
ಪರೇರೇ ಉದ್ವೇಗ, ದಿಯಾಛಿ ಯೇ ಕೋತೋ,
ದಿಯಾಛಿ ಜೀವೇರೇ ಕ್ಲೇಶ

ನಿಜಸುಖ ಲಾಗಿ’, ಪಾಪೇ ನಾಹಿ ಡೋರಿ,
ದಯಾ-ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರೋ
ಪರ-ಸುಖೇ ದುಃಖೀ, ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷೀ,
ಪರ-ದುಃಖ ಸುಖ-ಕರೋ

ಆಶೇಷ ಕಾಮನಾ, ಹೃದಿ ಮಾಝೇ ಮೋರ,
ಕ್ರೋಧೀ, ದಂಭ-ಪರಾಯಣ
ಮದ-ಮತ್ತ ಸದಾ, ವಿಷಯೇ ಮೋಹಿತ,
ಹಿಂಸಾ-ಗರ್ವ ವಿಭೂಷಣ

ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಹತ, ಸುಕಾರ್ಯೇ ವಿರತ,
ಅಕಾರ್ಯೇ ಉದ್ಯೋಗೀ ಆಮಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಲಾಗಿಯಾ, ಶಾಠ್ಯ-ಆಚರಣ,
ಲೋಭ-ಹತ ಸದಾ ಕಾಮೀ

ಏ ಹೇನೋ ದುರ್ಜನ, ಸಜ್ಜನ-ವರ್ಜಿತ,
ಅಪರಾಧಿ-ನಿರಂತರ
ಶುಭ-ಕಾರ್ಯ-ಶೂನ್ಯ, ಸದಾನರ್ಥ-ಮನಾಃ,
ನಾನಾ ದುಃಖೇ ಜರ ಜರ

ವಾರ್ಧಕ್ಯೆ ಎಖೋನ, ಉಪಾಯ-ವಿಹೀನ,
ತಾ’ತೇ ದೀನ ಅಕಿಂಚನ
ಭಕತಿವಿನೋದ, ಪ್ರಭುರ ಚರಣೇ,
ಕೋರೆ ದುಃಖ ನಿವೇದನ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Kannada)

ನಾರದ ಮುನಿ, ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ ‘ರಾಧಿಕಾ-ರಮಣ’ – ನಾಮೇ
ನಾಮ ಅಮನಿ, ಉದಿತ ಹೋಯ ಭಕತ – ಗೀತ – ಸಾಮೇ

ಅಮಿಯ-ಧಾರಾ, ಬರಿಷೇ ಘನ ಶ್ರವಣ-ಯುಗಲೇ ಗಿಯಾ
ಭಕತ-ಜನ, ಸಘನೇ ನಾಚೇ ಭೋರಿಯಾ ಆಪನ ಹಿಯಾ

ಮಾಧುರೀ-ಪೂರ, ಅಸಬೋ ಪಶಿ’ ಮಾತಾಯ ಜಗತ-ಜನೇ
ಕೇಹೋ ವಾ ಕಾಂದೇ, ಕೇಹೋ ವಾ ನಾಚೇ ಕೇಹೋ ಮಾತೇ ಮನೇ ಮನೇ

ಪಂಚ-ವದನ, ನಾರದೇ ಧೋರಿ’ ಪ್ರೇಮೇರ ಸಘನ ರೋಲ್
ಕಮಲಾಸನ, ನಾಚಿಯಾ ಬೋಲೇ ‘ ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಬೋಲೋ’

ಸಹಸ್ರಾನಾನ, ಪರಮ-ಸುಖೇ ‘ಹರಿ ಹರಿ ‘ ಬೋಲಿ’ ಗಾಯ್
ನಾಮ-ಪ್ರಭಾವೇ, ಮಾತಿಲೋ ವಿಶ್ವ ನಾಮ-ರಸ ಸಬೇ ಪಾಯ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ, ರಸನೇ ಸ್ಪುರಿ’ ಪೂರಾ’ಲೋ ಆಮಾರ ಆಶ
ಶ್ರೀ ರೂಪ-ಪದೇ, ಯಾಚಿಯೇ ಇಹಾ ಭಕತಿವಿನೋದ-ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

Anādi Karama Phale (in Kannada)

ಅನಾದಿ’ ಕರಮ-ಫಲೇ, ಪಡಿ’ ಭವಾರ್ಣವ ಜಲೇ,
ತರಿಬಾರೇ ನಾ ದೇಖಿ ಉಪಾಯ
ಎಇ ವಿಷಯ-ಹಲಾಹಲೇ, ದಿವಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ,
ಮನ ಕಭು ಸುಖ ನಾಹಿ ಪಾಯ

ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಶತ-ಶತ, ಕ್ಲೇಶ ದೇಯ ಅವಿರತ,
ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಊರ್ಮಿರ ತಾಹೇ ಖೇಲಾ
ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಆದಿ ಛಯ, ಬಾಟಪಾಡೇ ದೇಯ ಭಯ,
ಅವಸಾನ ಹೋಇಲೋ ಆಸಿ’ ಬೇಲಾ

ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಠಗ ದುಇ, ಮೋರೇ ಪ್ರತಾರೀಯ ಲೋಇ,
ಅವಶೇಷೇ ಫೇಲೇ ಸಿಂಧು-ಜಲೇ
ಎ ಹೇನೋ ಸಮಯೇ, ಬಂಧು, ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಸಿಂಧು,
ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’ ತೋಲೋ ಮೋರೇ ಬಲೇ

ಪತಿತ-ಕಿಂಕರೇ ಧರಿ’, ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಧುಲಿ ಕರಿ’,
ದೇಹೋ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಆಶ್ರಯ
ಆಮಿ ತವ ನಿತ್ಯ-ದಾಸ, ಭುಲಿಯಾ ಮಾಯಾರ ಪಾಶ,
ಬದ್ಧ ಹೋ’ಯೇ ಆಛಿ ದಯಾಮಯ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು