ಪ್ರೇಮ-ಧ್ವನೀ ಸ್ತೋತ್ರ

Prema-Dhvanī Prayers (in Kannada)J

 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏ.ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ
 • ಇಸ್ಕಾನ್-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವಽಲ್ಡ್ ಜಗದ್ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಠಾಕೂರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಗೌರ ಕಿಶೋರ ದಾಸ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ
 • ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ-ವೃಂದ-ಕೀ ಜಯ
 • ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ ಠಾಕುರ ಕೀ ಜಯ
 • ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ
 • ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪ-ಗೋಪೀನಾಥ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ ಕೀ ಜಯ
 • ಮಥುರ ವೃಂದಾವನಧಾಮ್ ಕೀ ಜಯ
 • ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ
 • ಗಂಗಾಮಯೀ ಯಮುನಾಮಯೀ ಕೀ ಜಯ
 • ವೃಂದ ದೇವಿ ತುಳಸೀ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ
 • ಸಮವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ
 • ಹರಿ-ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ಕೀ ಜಯ
 • ನಿತಾಇ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

 

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in Kannada)

ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೊವಿಂದಃ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ

ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪ್ರಕರ-ಸದ್ಮಿಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ-
ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ
ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸಹಸ್ರ-ಶತ-ಸಂಭ್ರಮ-ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ
ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆಲೋಲ-ಚಂದ್ರಕ-ಲಸದ್-ವನಮಾಲ್ಯ-ವಂಶೀ
ರತ್ನಾಂಗದಂ ಪ್ರಣಯ-ಕೇಲಿ-ಕಲಾ-ವಿಲಾಸಂ
ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗ-ಲಲಿತಂ ನಿಯತ-ಪ್ರಕಾಶಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ
ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ-ರೂಪಂ
ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ನವ-ಯೌವನಂಚ
ವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮ-ಭಕ್ತೌ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಪಂಥಾಸ್ತು ಕೋಟಿ-ಶತ-ವತ್ಸರ-ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ
ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿ ಪುಂಗವಾನಾಂ
ಸೋ ಪ್ಯಸ್ತಿ ಯತ್-ಪ್ರಪದ-ಸೀಮ್ನಿ ಅವಿಚಿಂತ್ಯ-ತತ್ತ್ವೇ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಏಕೋsಪ್ಯಸೌ ರಚಯಿತುಂ ಜಗದ್-ಅಂಡ-ಕೋಟಿಂ
ಯಚ್ಛಕ್ವಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡಚಯಾ ಯದಂತಃ
ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯದ್-ಭಾವ-ಭಾವಿತ-ಧಿಯೋ ಮನುಜಾಸ್ತಥೈವ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ-ಮಹಿಮಾಸನ-ಯಾನ-ಭೂಷಾಃ
ಸೂಕ್ತೈಃಯಮೇವ ನಿಯಮ ಪ್ರಥಿತೈಃಸ್ತುವಂತಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆನಂದ-ಚಿನ್ಮಯ-ರಸ-ಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿಃ
ತಾಭಿರ್ಯ ಏವ ನಿಜರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿಃ
ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಪ್ರೇಮಾಂಜನ-ಚ್ಛುರಿತ-ಭಕ್ತಿ-ವಿಲೋಚನೇನ
ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ
ಯಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ-ಗುಣ-ಸ್ವರೂಪಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ರಾಮಾದಿ ಮೂರ್ತಿಷು ಕಲ-ನಿಯಮೇನ ತಿಷ್ಠುನ್
ನಾನಾವತಾರಂ ಅಕರೋದ್ಭುವನೇಷು ಕಿಂತು
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಭವತ್ ಪರಮಃ ಪುಮಾನ್ ಯೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಾಗದಂಡ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿಷ್ವಶೇಷ ವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿ-ಭಿನ್ನಂ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತಂ ಅಶೇಷ ಭೂತಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಮಾಯಾ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜಗದಂಡ ಶತಾನಿ ಸೂತೇ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯ-ತದ್-ವಿಷಯ-ವೇದ-ವಿತಾಯಮಾನಾ
ಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬಿ ಪರಸತ್ತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆನಂದ-ಚಿನ್ಮಯ ರಸಾತ್ಮತಯಾ ಮನಃಸು
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಸ್ಮರತಾಂ ಉಪೇತ್ಯ
ಲೀಲಾಯಿತೇನ ಭುವನಾನಿ ಜಯತ್ಯಜಸ್ರಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಗೋಲೋಕ ನಾಮ್ನಿ ನಿಜ-ಧಾಮ್ನಿ ತಲೇ ಚ ತಸ್ಯ
ದೇವೀ-ಮಹೇಶ-ಹರಿ-ಧಾಮನು ತೇಷು ತೇಷು
ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯಾ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯ-ಸಾಧನ-ಶಕ್ತಿರೇಕಾ
ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ
ಇಚ್ಛನುರೂಪಂ ಅಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಕ್ಷೀರಂ ಯಥಾ ದಧಿ ವಿಕಾರ-ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾತ್
ಸಂಜಾಯತೇ ನ ಹಿ ತತಃ ಪೃಥಗಸ್ತಿ ಹೇತೋಃ
ಯಃ ಶಂಭುತಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾರ್ಯಾದ್
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ದೀಪಾರ್ಚಿರೇವ ಹಿ ದಶಾಂತರಂ ಅಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ದೀಪಾಯತೇ ವಿವೃತ-ಹೇತು-ಸಮಾನ-ಧರ್ಮ
ಯಸ್ತಾದೃಗೇವ ಹಿ ಚ ವಿಷ್ಣುತಯಾ ವಿಭಾತಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಃ ಕಾರಣಾರ್ಣವ ಜಲೇ ಭಜತಿಸ್ಮ ಯೋಗ-
ನಿದ್ರಾಂ ಅನಂತ-ಜಗದ್-ಅಂಡ-ಸ-ರೋಮ ಕೂಪಃ
ಆಧಾರ-ಶಕ್ತಿಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಪರಾಂ ಸ್ವ-ಮೂರ್ತಿಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ಯೈಕ-ನಿಶ್ವಸಿತಕಾಲಮಥಾವಲಂಬ್ಯ
ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ-ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥಾಃ
ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನ್ ಸ ಇಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ-ವಿಶೇಷೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಥಾಶ್ಮ-ಶಕಲೇಷು ನಿಜೇಷು ತೇಜಃ
ಸ್ವೀಯಂ ಕಿಯತ್ ಪ್ರಕಟಯತ್ಯಪಿ ತದ್ವದತ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ಏಷ ಜಗದಂಡ-ವಿಧಾನ-ಕರ್ತಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯತ್-ಪಾದ-ಪಲ್ಲವ-ಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ
ದ್ವಂದ್ವೇ ಪ್ರಣಾಮ-ಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜಃ
ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತಂ ಆಲಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತ್-ತ್ರಯಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅಗ್ನಿರ್ ಮಹೀ ಗಗನಂ ಅಂಬು ಮರುದ್ ದಿಶಶ್ಚ
ಕಾಲಸ್ತಥಾತ್ಮ ಮನಸೀತಿ ಜಗತ್-ತ್ರಮಾಣಿ
ಯಸ್ಮಾದ್ ಭವಂತಿ ವಿಭವಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಚ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಚ್ಛಕ್ಷುರೇಷ ಸವಿತಾ ಸಕಲ-ಗ್ರಹಾಣಾಂ
ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತ ಸುರಮೂರ್ತಿರಶೇಷ ತೇಜಾಃ
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಭೃತ-ಕಾಲ-ಚಕ್ರೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಧರ್ಮೋ ಥ ಪಾಪ ನೀಚಯಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತ ಪಾಂಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಕೀಟ-ಪತಗಾವಧಯಶ್ಚ ಜೀವಃ
ಯದ್ಧತ್ತ-ಮಾತ್ರ-ವಿಭವ-ಪ್ರಕಟ-ಪ್ರಭಾವಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಗೋಪಂ ಅಥವೆಂದ್ರಂ ಅಹೋ ಸ್ವಕರ್ಮ
ಬಂಧಾನುರೂಪ-ಫಲ-ಭಾಜನಮ್ ಆತನೋತಿ
ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಂ ಕ್ರೋಧ-ಕಾಮ-ಸಹಜ-ಪ್ರಣಯಾದಿ ಭೀತಿ-
ವಾತ್ಸಲ್ಯ-ಮೋಹ-ಗುರು-ಗೌರವ-ಸೇವ್ಯ-ಭಾವೈಃ
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶೀಂ ತನುಮಾಪುರೇತೇ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಃ ಕಾಂತಃ ಪರಮ-ಪುರುಷಃ ಕಲ್ಪತರವೋ
ದ್ರುಮಾ ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗಣ-ಮಯೀ ತೋಯಂ ಅಮೃತಂ
ಕಥಾ ಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಂ ಅಪಿ ವಂಶೀ ಪ್ರಿಯ-ಸಖೀ
ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಅಪಿ ತದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಪಿ ಚ

ಸ ಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಃ ಸ್ರವತಿ ಸುರಭಿಭ್ಯಶ್ಚ ಸು ಮಹಾನ್
ನಿಮೇಷಾರ್ಧಾಖ್ಯೋ ವಾ ವ್ರಜತಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ
ಭಜೇ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಂ ಅಹಂ ಇಹ ಗೋಲೋಕಂ ಇತಿ ಯಂ
ವಿದಂತಸ್ತೇ ಸಂತಃ ಕ್ಷಿತಿ-ವಿರಲ-ಚಾರಾಃ ಕತಿಪಯೇ

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada)

ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ
ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ
ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ

ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಅತಿ
ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾಯ ಜಾರ ತುಲ ನಾಇ
ಸೇಇ ಸೇ ಮೊಹಾಂತ-ಗುರು ಜಗತೇರ್ ಮಧೇ ಉರು
ಕೃಷ್ಣ-ಭಕ್ತಿ ದೇಯ್ ಠಾಇ ಠಾಇ

ತಾರ ಇಚ್ಛಾ ಬಲವಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇತೇ ಠಾನ್ ಠಾನ್
ಹೋಯ್ ಜಾತೇ ಗೌರಾಂಗೇರ್ ನಾಮ್
ಪೃಥ್ವೀತೇ ನಗರಾದಿ ಆಸಮುದ್ರ ನದ ನದೀ
ಸಕಲೇಇ ಲೋಯ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್

ತಾಹಲೇ ಆನಂದ ಹೋಯ್ ತಬೇ ಹೋಯ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್
ಚೈತಾನ್ಯೇರ್ ಕೃಪಾ ಅತಿಶಯ್
ಮಾಯಾ ದುಷ್ಟ ಜತ ದುಃಖೀ ಜಗತೇ ಸಬಾಇ ಸುಖೀ
ವೈಷ್ಣವೇರ್ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್

ಸೇ ಕಾರ್ಜ ಜೇ ಕೋರಿಬಾರೇ ಆಜ್ಞಾ ಜದಿ ದಿಲೋ ಮೋರೇ
ಯೋಗ್ಯ ನಹಿ ಅತಿ ದೀನ ಹೀನ
ತಾಇ ಸೇ ತೋಮಾರ ಕೃಪಾ ಮಾಗಿತೇಛಿ ಅನುರೂಪಾ
ಆಜಿ ತುಮಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರವೀಣ

ತೋಮಾರ ಸೇ ಶಕ್ತಿ ಪೇಲೇ ಗುರು-ಸೇಬಾಯ ಬಸ್ತು ಮಿಲೇ
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜದಿ ಹೋಯ್
ಸೇಇ ಸೇ ಸೇಬಾ ಪಾಇಲೇ ತಾಹಲೇ ಸುಖೀ ಹಲೇ
ತಬ ಸಂಗ ಭಾಗ್ಯತೇ ಮಿಲೋಯ್

ಏವಂ ಜನಂ ನಿಪತಿತಂ ಪ್ರಭವಾಹಿ – ಕೂಪೇ
ಕಾಮಾಭಿಕಾಮಮ್ ಅನು ಯಃ ಪ್ರಪತನ್ ಪ್ರಸಂಗಾತ್
ಕೃತ್ವಾತ್ಮಸಾತ್ ಸುರರ್ಷಿಣಾ ಭಗವನ್ ಗೃಹೀತಃ
ಸೋ’ಹಂ ಕಥಂ ನು ವಿಸೃಜೇ ತವ ಭೃತ್ಯ-ಸೇವಾಮ್

ತುಮಿ ಮೋರ್ ಚಿರ ಸಾಥೀ ಭುಲಿಯಾ ಮಾಯಾರ್ ಲಾಥಿ
ಖಾಇಯಾಛಿ ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮಾಂತರೇ
ಆಜಿ ಪುನಃ ಏ ಸುಯೇಗ ಯದಿ ಹೋಯ್ ಯೋಗಾಯೋಗ
ತಬೇ ಪಾರಿ ತುಹೇ ಮಿಲಿಬಾರೇ

ತೋಮಾರ ಮಿಲನೇ ಭಾಇ ಆಬಾರ್ ಸೇ ಸುಖ ಪಾಇ
ಗೋಚಾರಣೇ ಘುರಿ ದಿನ್ ಭೋರ್
ಕತ ಬನೇ ಛುಟಾಛುಟಿ ಬನೇ ಖಾಇ ಲುಟಾಪುಟಿ
ಸೇಇ ದಿನ್ ಕಬೇ ಹಬೇ ಮೋರ್

ಆಜಿ ಸೇ ಸುಬಿಧಾನೇ ತೋಮಾರ ಸ್ಮರಣ ಭೇಲೋ
ಬೋಡೋ ಆಶಾ ಡಾಕಿಲಾಮ್ ತಾಇ
ಆಮಿ ತೋಮಾರ ನಿತ್ಯ-ದಾಸ ತಾಇ ಕೋರಿ ಏತ ಆಶ
ತುಮಿ ಬಿನಾ ಅನ್ಯ ಗತಿ ನಾಇ

ಧ್ವನಿ

 1. ಭಕ್ತರು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Kannada)

ಚೇತೋ-ದರ್ಪಣ-ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ-ಮಹಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ನಿರ್ವಾಪಣಂ
ಶ್ರೇಯಃ-ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಿಕಾ-ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾ-ವಧೂ-ಜೀವನಮ್
ಆನಂದಾಂಬುಧಿ-ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿ-ಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಂ
ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಕೀರ್ತನಮ್

ನಾಮ್ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ-ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಃ
ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ
ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ
ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಮ್ ಇಹಾಜನಿ ನಾನುರಾಗಃ

ತೃಣಾದ್ ಅಪಿ ಸುನೀಚೆನ
ತರೋರ್ ಅಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನಾ
ಅಮಾನಿನಾ ಮಾನದೇನ
ಕೀರ್ತನೀಯಃ ಸದಾ ಹರಿಃ

ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ
ಕವಿತಾಂ ವಾ ಜಗದ್-ಈಶ ಕಾಮಯೇ
ಮಮ ಜಮ್ಮನಿ ಜನ್ಮ ನೀಶ್ವರೇ
ಭವತಾದ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಹೈತುಕೀ ತ್ವಯಿ

ಆಯಿ ನನ್ದ-ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ
ಪತಿತಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭಾವಾಂಬುಧೌ
ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ-ಪಂಕಜ-
ಸ್ಥಿತ-ಧೂಲೀ-ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ

ನಯನಂ ಗಲದ್-ಅಶ್ರು-ಧಾರಯಾ
ವದನಂ ಗದ್ಗದ- ರುದ್ಧಯಾಗಿರಾ
ಪುಲಕೈರ್ ನಿಚಿತಂ ವಪುಃ ಕದಾ
ತವ ನಾಮ-ಗ್ರಹಣೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ

ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮೇಷೇಣ
ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರಾವೃಷಾಯಿತಮ್
ಶೂನ್ಯಾಯಿತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ
ಗೋವಿಂದ-ವಿರಾಹೇಣ ಮೇ

ಆಶ್ಲೀಷ್ಯ ವಾ ಪಾದ-ರತಾಂ ಪಿನಷ್ಟು ಮಾಮ್
ಆದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮ-ಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ
ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ
ಮತ್-ಪ್ರಾಣ-ನಾಥಸ್ತು ಸ ಏವ ನಾಪರಃ

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Kannada)

ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೀರ್ತನ- ಗಾನ-ನರ್ತನ-ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಮ್ಭೋ-ನಿಧೀ
ಧೀರಾಧೀರ-ಜನ-ಪ್ರಿಯೌ ಪ್ರಿಯ-ಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ
ಶ್ರೀ-ಚೈತನ್ಯ-ಕೃಪಾ-ಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ನಾನಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಚಾರಣೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಸದ್-ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ
ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತ-ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಪದಾರವಿಂದ-ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಶ್ರೀ-ಗೌರಾಂಗ-ಗುಣಾನುವರ್ಣನ-ವಿಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ವಿತೌ
ಪಾಪೋತ್ತಾಪ- ನಿಕೃಂತನೌ ತನು- ಭೃತಾಂ ಗೋವಿಂದ-ಗಾನಾಮೃತೈಃ
ಆನಂದಾಮ್ಬುಧಿ-ವರ್ಧನೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಕೈವಲ್ಯ-ನಿಸ್ತಾರಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮ್ ಅಶೇಷ -ಮಂಡಲ-ಪತಿ-ಶ್ರೇಣೇಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛ-ವತ್
ಭೂತ್ವಾ ದೀನ ಗಣೇಶಕೌ ಕರುಣಯಾ ಕೌಪೀನ-ಕನ್ಥಾಶ್ರಿತೌ
ಗೋಪೀ-ಭಾವ-ರಸಾಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಲಹರೀ-ಕಲ್ಲೋಲ-ಮಗ್ನೌ ಮುಹುರ್
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಕೂಜತ್-ಕೋಕಿಲ-ಹಂಸ-ಸಾರಸ-ಗಣಾಕೀರ್ಣೇ ಮಯೂರಾಕುಲೇ
ನಾನಾ-ರತ್ನ-ನಿಬದ್ಧ-ಮೂಲ-ವಿಟಪ-ಶ್ರೀ-ಯುಕ್ತ-ವೃಂದಾವನೇ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣಮ್ ಅಹರ್-ನಿಶಂ ಪ್ರಭಜತೌ ಜೀವಾರ್ಥದೌ ಯೌ ಮುದಾ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಸಾಂಖ್ಯಾ-ಪೂರ್ವಕ-ನಾಮ-ಗಾನ- ನತಿಭಿಃ ಕಾಲಾವಸಾನೀ-ಕೃತೌ
ನಿದ್ರಾಹಾರ-ವಿಹಾರಕಾದಿ-ವಿಜಿತೌ ಚಾತ್ಯಂತ-ದೀನೌ ಚ ಯೌ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಗುಣ, ಸ್ಮೃತೇರ್ ಮಧುರಿಮಾನಂದೇನ ಸಮ್ಮೋಹಿತೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ರಾಧಾ-ಕುಂಡ-ತಟೇ ಕಲಿಂದ-ತನಯಾ-ತೀರೇ ಚ ವಂಶೀವಟೇ
ಪ್ರೇಮೋನ್ಮಾದ-ವಶಾದ್ ಅಶೇಷ-ದಶಯಾ ಗ್ರಸ್ತೌ ಪ್ರಮತ್ತೌ ಸದಾ
ಗಾಯಂತೌ ಚ ಕದಾ ಹರೇರ್ ಗುಣ-ವರಂ ಭಾವಾಭಿಭೂತೌ ಮುದಾ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಹೇ ರಾಧೇ ವ್ರಜದೇವಿಕೇ ಚ ಲಲಿತೇ ಹೇ ನಂದ ಸೂನೋ ಕುತಃ
ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಕಲ್ಪ ಪಾದಪತಲೇ ಕಾಲಿಂದೀ-ವನೇ ಕುತಃ
ಘೋಷಂತಾವಿತಿ ಸರ್ವತೋ ವ್ರಜಪುರೇ ಖೇದೈರ್ ಮಹಾ ವಿಹ್ವಲೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Kannada)

ಜಯ ರಾಧೇ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ವೃಂದಾವನ್
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿನಾಥ, ಮದನ ಮೋಹನ್

ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ, ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ್
ಕಾಲಿಂದೀ ಜಮುನಾ ಜಯ, ಜಯ ಮಹಾವನ್

ಕೇಶೀ ಘಾಟ, ಬಂಶೀ-ಬಟ, ದ್ವಾದಶ ಕಾನನ್
ಜಾಹಾ ಸಬ ಲೀಲಾ ಕೋಇಲೋ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ್

ಶ್ರೀ-ನಂದ-ಯಶೋದಾ ಜಯ, ಜಯ ಗೋಪಾಗಣ್
ಶ್ರೀ ದಾಮಾದಿ ಜಯ, ಜಯ ಧೇನು-ವತ್ಸ-ಗಣ್

ಜಯ ವೃಷಭಾನು, ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ ಸುಂದರೀ
ಜಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ, ಜಯ ಅಭೀರ-ನಾಗರೀ

ಜಯ ಜಯ ಗೋಪೀಶ್ವರ ವೃಂದಾವನ ಮಾಝ
ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ -ಸಖಾ ಬಟು ದ್ವಿಜ-ರಾಜ

ಜಯ ರಾಮ-ಘಾಟ ಜಯ ರೋಹಿಣೀ-ನಂದನ್
ಜಯ ಜಯ ವೃಂದಾವನ-ವಾಸೀ ಜತ ಜನ್

ಜಯ ದ್ವಿಜ-ಪತ್ನೀ, ಜಯ ನಾಗಕನ್ಯಾಗಣ್
ಭಕ್ತಿತೇ ಜಾಹಾರಾ ಪಾಇಲೋ ಗೋವಿಂದ-ಚರಣ್

ಶ್ರೀ ರಾಸ-ಮಂಡಲ ಜಯ, ಜಯ ರಾಧಾ-ಶ್ಯಾಮ್
ಜಯ ಜಯ ರಾಸಲೀಲಾ ಸರ್ವ-ಮನೋರಾಮ್

ಜಯ ಜಯೋಜ್ಜ್ವಲ-ರಸ-ಸರ್ವ-ರಸ-ಸಾರ್
ಪರಕೀಯಾ ಭಾವೆ ಜಾಹಾ ಬ್ರಜೇತೇ ಪ್ರಚಾರ್

ಶ್ರೀ ಜಾಹ್ನವಾ -ಪಾದ-ಪದ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಸ್ಮರಣ್
ದೀನ ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸ ಕೋಹೇ ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ್

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

 

ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada)

ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್
ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್

ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್
ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ ಅಧಮ-ತಾರಣ್

ಜಗತ-ಕಾರಣ ತುಮಿ ಜಗತ-ಜೀವನ್
ತೋಮಾ ಛಾಡಾ ಕಾರ ನಹಿ ಹೇ ರಾಧಾ-ರಮಣ್

ಭುವನ-ಮಂಗಲ ತುಮಿ ಭುವನೇರ ಪತಿ
ತುಮಿ ಉಪೇಖಿಲೇ ನಾಥ, ಕಿ ಹೋಇಬೇ ಗತಿ

ಭಾವಿಯಾ ದೇಖಿನು ಏಇ ಜಗತ- ಮಾಝಾರೇ
ತೋಮಾ ಬಿನಾ ಕೇಹೋ ನಾಹಿ ಏ ದಾಸೇ ಉದ್ದಾರೇ

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು