ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Kannada) ಚೇತೋ-ದರ್ಪಣ-ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ-ಮಹಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಃ-ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಿಕಾ-ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾ-ವಧೂ-ಜೀವನಮ್ ಆನಂದಾಂಬುಧಿ-ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿ-ಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ ನಾಮ್ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ-ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಃ ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಮ್ ಇಹಾಜನಿ ನಾನುರಾಗಃ ತೃಣಾದ್ ಅಪಿ ಸುನೀಚೆನ ತರೋರ್ ಅಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನಾ ಅಮಾನಿನಾ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯಃ ಸದಾ ಹರಿಃ ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ ಕವಿತಾಂ ವಾ ಜಗದ್-ಈಶ ಕಾಮಯೇ ಮಮ […]

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Kannada) ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೀರ್ತನ- ಗಾನ-ನರ್ತನ-ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಮ್ಭೋ-ನಿಧೀ ಧೀರಾಧೀರ-ಜನ-ಪ್ರಿಯೌ ಪ್ರಿಯ-ಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ ಶ್ರೀ-ಚೈತನ್ಯ-ಕೃಪಾ-ಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ನಾನಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಚಾರಣೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಸದ್-ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತ-ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಪದಾರವಿಂದ-ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ಶ್ರೀ-ಗೌರಾಂಗ-ಗುಣಾನುವರ್ಣನ-ವಿಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ವಿತೌ ಪಾಪೋತ್ತಾಪ- ನಿಕೃಂತನೌ ತನು- ಭೃತಾಂ ಗೋವಿಂದ-ಗಾನಾಮೃತೈಃ ಆನಂದಾಮ್ಬುಧಿ-ವರ್ಧನೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಕೈವಲ್ಯ-ನಿಸ್ತಾರಕೌ ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮ್ ಅಶೇಷ -ಮಂಡಲ-ಪತಿ-ಶ್ರೇಣೇಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛ-ವತ್ ಭೂತ್ವಾ […]

ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Kannada) ಜಯ ರಾಧೇ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ವೃಂದಾವನ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿನಾಥ, ಮದನ ಮೋಹನ್ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ, ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಾಲಿಂದೀ ಜಮುನಾ ಜಯ, ಜಯ ಮಹಾವನ್ ಕೇಶೀ ಘಾಟ, ಬಂಶೀ-ಬಟ, ದ್ವಾದಶ ಕಾನನ್ ಜಾಹಾ ಸಬ ಲೀಲಾ ಕೋಇಲೋ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ್ ಶ್ರೀ-ನಂದ-ಯಶೋದಾ ಜಯ, ಜಯ ಗೋಪಾಗಣ್ ಶ್ರೀ ದಾಮಾದಿ ಜಯ, ಜಯ ಧೇನು-ವತ್ಸ-ಗಣ್ ಜಯ ವೃಷಭಾನು, ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ ಸುಂದರೀ ಜಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ, ಜಯ ಅಭೀರ-ನಾಗರೀ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪೀಶ್ವರ […]

ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada) ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್ ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್ ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ ಅಧಮ-ತಾರಣ್ ಜಗತ-ಕಾರಣ ತುಮಿ ಜಗತ-ಜೀವನ್ ತೋಮಾ ಛಾಡಾ ಕಾರ ನಹಿ ಹೇ ರಾಧಾ-ರಮಣ್ ಭುವನ-ಮಂಗಲ ತುಮಿ ಭುವನೇರ ಪತಿ ತುಮಿ ಉಪೇಖಿಲೇ ನಾಥ, ಕಿ ಹೋಇಬೇ ಗತಿ ಭಾವಿಯಾ ದೇಖಿನು ಏಇ ಜಗತ- ಮಾಝಾರೇ […]

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ದಯಾ

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Kannada) ಪರಮ ಕೋರುಣ, ಪಹೂ ದುಇ ಜನ, ನಿತಾಇ ಗೌರಚಂದ್ರ ಸಬ ಅವತಾರ-ಸಾರ ಶಿರೋಮಣಿ, ಕೇವಲ ಆನಂದ-ಕಂದ ಭಜೋ ಭಜೋ ಭಾಇ, ಚೈತನ್ಯ ನಿತಾಇ, ಸುದೃಢ ಬಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿ’ ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ, ಸೇ ರಸೇ ಮಜಿಯಾ, ಮುಖೇ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ ದೇಖೋ ಓರೇ ಭಾಇ, ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ನಾಇ, ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ದಾತಾ, ಪಶು ಪಾಖೀ ಝುರೇ, ಪಾಷಾಣ ವಿದರೇ, ಶುನಿ’ ಜಾನ್ರ ಗುಣ ಗಾಥಾ ಸಂಸಾರೇ ಮಜಿಯಾ, ರೋಹಿಲಿ […]

ಭಜಹುರೇ ಮನ

Bhajahū Re Mana (in Kannada) ಭಜಹುರೇ ಮನ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ ಅಭಯ-ಚರಣಾರವಿಂದ ರೇ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ-ಜನಮ ಸತ್-ಸಂಗೇ ತರೋಹೋ ಏ ಭವ-ಸಿಂಧು ರೇ ಶೀತ ಆತಪ ವಾತ ವರಿಷಣ ಏ ದಿನ ಜಾಮಿನೀ ಜಾಗಿ ರೇ ಬಿಫಲೇ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ ದುರಜನ ಚಪಲ ಸುಖ-ಲಬ ಲಾಗಿ’ರೇ ಏ ಧನ, ಯೌವನ, ಪುತ್ರ, ಪರಿಜನ ಇಥೇ ಕಿ ಆಛೇ ಪರತೀತಿ ರೇ ಕಮಲ-ದಲ-ಜಲ, ಜೀವನ-ಟಲಮಲ ಭಜಹು ಹರಿ-ಪದ ನೀತಿ ರೇ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ವಂದನ ಪಾದ-ಸೇವನ, […]

ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ- ಸ್ತೋತ್ರ

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Kannada) ಪ್ರಲಯ ಪಯೋಧಿ-ಜಲೇ ಧೃತವಾನ್ ಅಸಿ ವೇದಮ್ ವಿಹಿತ ವಹಿತ್ರ-ಚರಿತ್ರಮ್ ಅಖೇದಮ್ ಕೇಶವ ಧೃತ-ಮೀನ-ಶರೀರ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಕ್ಷಿತಿರ್ ಇಹ ವಿಪುಲತರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ತವ ಪೃಷ್ಠೇ ಧರಣಿ- ಧಾರಣ-ಕಿಣ ಚಕ್ರ-ಗರಿಷ್ಠೇ ಕೇಶವ ಧೃತ-ಕೂರ್ಮ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ವಸತಿ ದಶನ ಶಿಖರೇ ಧರಣೀ ತವ ಲಗ್ನಾ ಶಶಿನಿ ಕಲಂಕ ಕಲೇವ ನಿಮಗ್ನಾ ಕೇಶವ ಧೃತ ಶೂಕರ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ತವ ಕರ-ಕಮಲ-ವರೇ ನಖಮ್ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗಮ್ ದಲಿತ-ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು-ತನು-ಭೃಂಗಮ್ ಕೇಶವ […]

ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ-ಸ್ತವ

Śrī Rādhikā-stava (in Kannada) ರಾಧೇ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ-ದಯಿತೇ ಗೋಕುಲ-ತರುಣೀ-ಮಂಡಲ-ಮಹಿತೇ ದಾಮೋದರ-ರತಿ-ವರ್ಧನ-ವೇಷೇ ಹರಿ-ನಿಷ್ಕುಟ-ವೃಂದಾ-ವಿಪಿನೇಶೇ ವೃಷಭಾನುದಧಿ-ನವ-ಶಶಿ-ಲೇಖೇ ಲಲಿತಾ-ಸಖಿ ಗುಣ-ರಮಿತ-ವಿಶಾಖೇ ಕರುಣಾಂ ಕುರು ಮಯಿ ಕರುಣಾ-ಭರಿತೇ ಸನಕ ಸನಾತನ ವರ್ಣಿತ ಚರಿತೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada) ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ- ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಮ್ ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ ಸ್ವ-ಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ ತದೀಯೇಷಿತ-ಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಶತಾವೃತ್ತಿ ವಂದೇ ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇ ಹಂ ವರೇಶಾದ್ ಅಪೀಹ ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲ-ಬಾಲಂ ಸದಾ […]

ವಾಸಂತೀ ರಾಸ

Vāsantī-rāsa (in Kannada) ವೃಂದಾವನ ರಮ್ಯ-ಸ್ಥಾನ, ದಿವ್ಯ-ಚಿನ್ತಾಮಣಿ-ಧಾಮ, ರತನ-ಮಂದಿರ ಮನೋಹರ ಆವೃತ ಕಾಲಿಂದೀ-ನೀರೇ, ರಾಜ-ಹಂಸ ಕೇಲಿ ಕೋರೆ ತಾಹೇ ಶೋಭೇ ಕನಕ-ಕಮಲ ತಾರ ಮಧ್ಯೇ ಹೇಮ-ಪೀಠ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ವೇಷ್ಟಿತ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ಪ್ರಧಾನಾ ನಾಯಿಕಾ ತಾರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಾಸನೇ, ಬೋಸಿ ‘ ಆಛೆನ್ ದುಇ-ಜನೇ, ಶ್ಯಾಮ-ಸಂಗೇ ಸುಂದರೀ ರಾಧಿಕಾ ಓ ರೂಪ-ಲಾವಣ್ಯ-ರಾಶಿ, ಅಮಿಯಾ ಪೋಡಿಛೇ ಖಸಿ ‘, ಹಾಸ್ಯ-ಪರಿಹಾಸ-ಸಂಭಾಷಣೇ ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ ಕೋಯ್, ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ ಸುಖ-ಮೋಯ್, ಸದಾಇ ಸ್ಫುರುಕ ಮೋರ ಮನೇ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ […]