ಶ್ರೀ ಪಂಚ-ತತ್ವಮಂತ್ರ

Śrī Pañca-tattva mantra(in Kannada) (ಜಯ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Kannada) ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು-ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ! ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ-ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ !! ನಮಸ್ತೇ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರ-ವಾಣೀ-ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ! ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಶೂನ್ಯವಾದಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ದೇಶ-ತಾರಿಣೇ!! ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು