ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam) നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ- സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം … Continue reading ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

Sri Guru Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമ ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാന്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവെ നമ: ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പാടിയ ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമം

Sri Tulasi Pranama (in Malayalam)

ശ്രീ തുളസി പ്രണാമ വൃന്ദായൈ തുളസി ദേവ്യൈ പ്രിയായൈ കേശവസ്യ ച കൃഷ്ണ ഭക്തി പ്രദേ ദേവീ സതൃവതൈൃ നമോ നമ: ഓഡിയോ ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരിന് ഭക്തർകള്  

Sri Narasimha Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ നൃസിംഹ പ്രണാമ നമസ്തേ നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദ ദായിനേ ഹിരണൃകശിപോർവക്ഷ: ശിലാടംകനഖാലയേ ഇതൊ നൃസിംഹ പരതൊ നൃസിംഹ യതൊ യതൊ യാമി തതൊ നൃസിംഹ ബാഹിര് നൃസിംഹ ഹൃദയെ നൃസിംഹ നൃസിംഹം ആദിം ശരണം പ്രപദ്യെ ഓഡിയോ ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരിന് ഭക്തർകള്

Prayer to Lord Narasimha(in Malayalam)

ശ്രീ നൃസിംഹ പ്രാർഥന തവ കര കമല വരെ നഖം അദ്ഭുത ശൃംഗം ദലിത ഹിരണ്യകശിപു തനു ഭൃംഗം കേശവ ധൃത നരഹരി—രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ

Sri Gauranga Pranama (in Malayalam)

ശ്രീ ഗൗരാംഗ പ്രണാമ നമോ മഹാ വദാന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നെ ഗൗര ത്വിഷെ നമഃ

Sri Guru Vandana (In Malayalam)

ശ്രീ ഗുരു വന്ദന (ശ്രീല നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ) Song name : Sri Guru Vandana Author : Srila Narottama Dasa Thakura Transliteration : Sreeja Mathaji ശ്രീ—ഗുരു—ചരണ—പദ്മ, കേവല—ഭക്തി—സദ്മ, ബന്ദോ മുയീ സാവധാന മാതേ ജാഹാര പ്രസാദേ … Continue reading Sri Guru Vandana (In Malayalam)

ജയ രാധ മാധവ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Malayalam) (ജയ) രാധ മാധവ (ജയ) കുഞ്ജ ബിഹാരി (ജയ) ഗോപിജന വല്ലഭ (ജയ) ഗിരിവര ധാരി (ജയ) ജശോധ നന്ദന (ജയ) ബ്രജ ജന രഞ്ജന (ജയ) ജമുന തീര വനചാരി ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രണതി

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Malayalam) നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവെ ഗൌരവാണീ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ താരിണേ  

ശ്രീ പംച തത്ത്വ മംത്ര

Śrī Pañca-tattva mantra (in Malayalam) (ജയ) ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൌര ഭക്ത വൃന്ദ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാ മംത്റ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Malayalam)  ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഓഡിയോ ശ്രീ സ്തോക കൃഷ്ണ ദാസുമ ഭക്തര്കളുമ്- ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരു