ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam)

നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം
യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം
പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ

രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം
കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം
മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ-
സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം

ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ
സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം
തദീയേഷിത-ജ്ഞേഷു ഭക്തൈര്ജിതത്വം
പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ

വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ
ന ചാന്യം വൃണേ ഹം വരേശാദപീഹ
ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാല-ബാലം
സദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം കിമന്യൈഃ

ഇദം തേ മുഖാംഭോജം അത്യന്ത-നീലൈഃ
വൃതം കുന്തലൈഃ സ്നിഗ്ധ-രക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ
മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബ രക്താധരം മേ
മനസ്യാവിരാസ്താം അലം ലക്ഷ-ലാഭൈഃ

നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ത വിഷ്ണോ
പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ-ജലാബ്ധി-മഗ്നം
കൃപാ-ദൃഷ്ടി-വൃഷ്ട്യാതിദീനം ബതാനു-
ഗൃഹാണേശ-മാം അജ്ഞം ഏദ്യക്ഷിദൃശ്യഃ

കുവെരാത്മ ജൌ ബദ്ധ- മൂര്‍ത്യൈവ യദ്വത്
ത്വയാ മോചിതൌ ഭക്തി-ഭാജൌ കൃതൌ ച
തഥാ പ്രേമ-ഭക്തിം സ്വകാം മേ പ്രയച്ഛ
ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേऽസ്തി ദാമോദരേഹ

നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സ്പുരദ്ദീപ്തി-ധാമ്നേ
ത്വദീയോധരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാമ്നേ
നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ
നമോऽനന്ത ലീലായ ദേവായ തുഭ്യം

ഓഡിയോ

  1.  ഭക്തർ – ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരു

 

ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam)

നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ
ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ

Sri Guru Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമ

ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാന്ജന ശലാകയാ

ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവെ നമ:

ഓഡിയോ

  1. ശ്രീല പ്രഭുപാദ പാടിയ ശ്രീ ഗുരു പ്രണാമം

Sri Tulasi Pranama (in Malayalam)

ശ്രീ തുളസി പ്രണാമ

വൃന്ദായൈ തുളസി ദേവ്യൈ പ്രിയായൈ കേശവസ്യ ച
കൃഷ്ണ ഭക്തി പ്രദേ ദേവീ സതൃവതൈൃ നമോ നമ:

ഓഡിയോ

  1. ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരിന് ഭക്തർകള്  

Sri Narasimha Pranama(in Malayalam)

ശ്രീ നൃസിംഹ പ്രണാമ

നമസ്തേ നരസിംഹായ
പ്രഹ്ലാദാഹ്ലാദ ദായിനേ
ഹിരണൃകശിപോർവക്ഷ:
ശിലാടംകനഖാലയേ

ഇതൊ നൃസിംഹ പരതൊ നൃസിംഹ
യതൊ യതൊ യാമി തതൊ നൃസിംഹ
ബാഹിര് നൃസിംഹ ഹൃദയെ നൃസിംഹ
നൃസിംഹം ആദിം ശരണം പ്രപദ്യെ

ഓഡിയോ

  1. ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരിന് ഭക്തർകള്