ശ്രീ പംച തത്ത്വ മംത്ര

Śrī Pañca-tattva mantra (in Malayalam) (ജയ) ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൌര ഭക്ത വൃന്ദ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാ മംത്റ

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Malayalam)  ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഓഡിയോ ശ്രീ സ്തോക കൃഷ്ണ ദാസുമ ഭക്തര്കളുമ്- ഇസ്കോൺ ബെംഗളൂരു