ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਮੋਦਰਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Punjabi) ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੰ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨੰਦ ਰੂਪੰ ਲਸਤ੍-ਕੁਂਡਲੰ ਗੋਕੁਲੇ ਭ੍ਰਾਜਮਾਨੰ ਯਸ਼ੋਦਾਭਿਯੋਲੂਖਲਾਦ੍ ਧਾਵਮਾਨੰ ਪਰਾਮਸ਼੍ਟੰ ਅਤ੍ਯੰਤਤੋ ਦ੍ਰੁਤ੍ਯ ਗੋਪ੍ਯਾ ਰੁਦੰਤੰ ਮੁਹੁਰ੍ ਨੇਤ੍ਰ-ਯੁਗ੍ਮੰ ਮਜੰਤੰ ਕਰਾਂਭੋਜ-ਯੁਗ੍ਮੇਨ ਸਾਤੰਕ-ਨੇਤ੍ਰੰ ਮੁਹੁ ਸ਼੍ਵਾਸ-ਕੰਪ-ਤ੍ਰਿਰੇਖਾਂਕ-ਕੰਠ- ਸ੍ਥਿਤ-ਗ੍ਰੈਵੰ ਦਾਮੋਦਰੰ ਭਕ੍ਤਿ ਬਦ੍ਧਮ੍ ਇਤੀਦਕ੍ ਸ੍ਵ-ਲੀਲਾਭੀਰਾਨੰਦ-ਕੁਂਡੇ…

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Punjabi) ਕਦਾਚਿਤ੍ ਕਾਲਿਂਦੀ-ਤਟ-ਵਿਪਿਨ-ਸੰਗੀਤਕ-ਰਵੋ ਮੁਦਾਭੀਰੀ-ਨਾਰੀ-ਵਦਨ-ਕਮਲਾਸ੍ਵਾਦ-ਮਧੁਪ ਰਮਾ-ਸ਼ੰਭੁ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਮਰ-ਪਤਿ-ਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤ-ਪਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਭੁਜੇ ਸਵ੍ਯੇ ਵੇਣੁਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ਼ਿਖਿ-ਪੁਚ੍ਛੰ ਕਟਿ-ਤਟੇ ਦੁਕੂਲੰ ਨੇਤ੍ਰਾਂਤੇ ਸਹਚਰ-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੰ ਵਿਦਧਤੇ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍-ਵੰਦਾਵਨ-ਵਸਤਿ-ਲੀਲਾ ਪਰਿਚਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ…

ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ…

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਟਕੰ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯੰ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਟੰ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵਤ੍ਤੇ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ…