ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕ

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Punjabi) ਕਦਾਚਿਤ੍ ਕਾਲਿਂਦੀ-ਤਟ-ਵਿਪਿਨ-ਸੰਗੀਤਕ-ਰਵੋ ਮੁਦਾਭੀਰੀ-ਨਾਰੀ-ਵਦਨ-ਕਮਲਾਸ੍ਵਾਦ-ਮਧੁਪ ਰਮਾ-ਸ਼ੰਭੁ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਮਰ-ਪਤਿ-ਗਣੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤ-ਪਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਭੁਜੇ ਸਵ੍ਯੇ ਵੇਣੁਂ ਸ਼ਿਰਸਿ ਸ਼ਿਖਿ-ਪੁਚ੍ਛੰ ਕਟਿ-ਤਟੇ ਦੁਕੂਲੰ ਨੇਤ੍ਰਾਂਤੇ ਸਹਚਰ-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੰ ਵਿਦਧਤੇ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍-ਵੰਦਾਵਨ-ਵਸਤਿ-ਲੀਲਾ ਪਰਿਚਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਮਹਾਂਭੋਧੇਸ੍ਤੀਰੇ ਕਨਕ-ਰੁਚਿਰੇ ਨੀਲ-ਸ਼ਿਖਰੇ ਵਸਨ੍ ਪ੍ਰਾਸਾਦਾਂਤ ਸਹਜ-ਬਲਭਦ੍ਰੇਣ ਬਲਿਨਾ ਸੁਭਦ੍ਰਾ-ਮਧ੍ਯ-ਸ੍ਥ ਸਕਲ-ਸੁਰ-ਸੇਵਾਵਸਰ-ਦੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ ਮੇ ਕਪਾ-ਪਾਰਾਵਾਰ ਸਜਲ-ਜਲਦ-ਸ਼੍ਰੇਣਿ-ਰੁਚਿਰੋ ਰਮਾ-ਵਾਣੀ-ਰਾਮ ਸ੍ਫੁਰਦ੍-ਅਮਲ-ਪੰਕੇਰੁਹ-ਮੁਖ ਸੁਰੇਂਦ੍ਰੈਰਾਰਾਧ੍ਯ ਸ਼੍ਰੁਤ-ਗੁਣ-ਸ਼ਿਖਾ ਗੀਤ-ਚਰਿਤੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ੍ਵਾਮੀ ਨਯਨ-ਪਥ-ਗਾਮੀ ਭਵਤੁ […]

ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੪) ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੫) ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੬) ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੭) […]

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੩) ਯਤ੍ਰੈਵ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ ਦਾਨਂ ਗ੍ਰੁਹੀਤੁਂ ਕਲਹਂ ਵਿਤੇਨੇ ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀ- ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ ੪) ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਰਃ […]

Hare Krishna Maha Mantra (In Punjabi)

ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਮਹਾ ਮਂਤ੍ਰ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਕ੍ਰਿਸ਼੍ਣ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਹਰੇ