ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi)

(੧)
ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ
ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ
ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੨)
ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ
ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੩)
ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ
ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ
ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੪)
ਵਿਗਲਿਤ-ਨਯਨ-ਕਮਲ-ਜਲ-ਧਾਰੰ
ਭੂਸ਼ਣ-ਨਵ-ਰਸ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ
ਗਤਿ-ਅਤਿਮੰਥਰ-ਨਤ੍ਯ-ਵਿਲਾਸੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੫)
ਚੰਚਲ-ਚਾਰੁ-ਚਰਣ-ਗਤਿ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮੰਜਿਰ-ਰੰਜਿਤ-ਪਦ-ਯੁਗ-ਮਧੁਰੰ
ਚੰਦ੍ਰ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਸ਼ੀਤਲ-ਵਦਨੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੬)
ਦ੍ਰਿਤ-ਕਟਿ-ਡੋਰ-ਕਮੰਡਲੁ-ਦੰਡੰ
ਦਿਵ੍ਯ-ਕਲੇਵਰ-ਮੁਂਡਿਤ-ਮੁਂਡੰ
ਦੁਰ੍ਜਨ-ਕਲ੍ਮਸ਼-ਖੰਡਨ-ਦੰਡੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੭)
ਭੂਸ਼ਣ-ਭੂ-ਰਜ-ਅਲਕਾ-ਵਲਿਤੰ
ਕੰਪਿਤ-ਬਿਂਬਾਧਰ-ਵਰ-ਰੁਚਿਰੰ
ਮਲਯਜ-ਵਿਰਚਿਤ-ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਤਿਲਕੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ
(੮)
ਨਿਂਦਿਤ-ਅਰੁਣ-ਕਮਲ-ਦਲ-ਨਯਨੰ
ਆਜਾਨੁ-ਲੰਬਿਤ-ਸ਼੍ਰੀ-ਭੁਜ-ਯੁਗਲੰ
ਕਲੇਵਰ-ਕੈਸ਼ੋਰ-ਨਰ੍ਤਕ-ਵੇਸ਼ੰ
ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi)

(੧)
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ-
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ
ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੨)
ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ
ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ
ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੩)
ਯਤ੍ਰੈਵ ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਵ੍ਰੁਸ਼ਭਾਨੁ-ਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾ
ਦਾਨਂ ਗ੍ਰੁਹੀਤੁਂ ਕਲਹਂ ਵਿਤੇਨੇ
ਸ਼੍ਰੁਤੇਃ ਸ੍ਪ੍ਰੁਹਾ ਯਤ੍ਰ ਮਹਤਿ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀ-
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

੪)
ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਰਃ ਨ੍ਵਸ਼ੁ ਸਮੀਰ- ਹਸ੍ਤੀ
ਯਤ੍ਰੈਵ ਨੀਪਾਦਿ-ਪਰਾਗ-ਦੂਲਿਃ
ਆਲੋਲਯਨ੍ ਖੇਲਤਿ ਚਾਰੁ ਸ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੫)
ਕਸ੍ਤੂਰ੍ਕਾਭਿਃ ਸ਼ਯਿਤਂ ਕਿਮ੍ ਅਤ੍ਰੇਤਿ
ਊਹਂ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸ੍ਵਸ੍ਯ ਮੁਹੁਰ੍ ਵਿਤਨ੍ਵਨ੍
ਨੈਸਰ੍ਗਿਕ-ਸ੍ਵੀਯ-ਸ਼ਿਲਾ-ਸੁਗਂਦੈਰ੍
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੬)
ਵਂਸ਼-ਪ੍ਰਤਿਦ੍ਵਨਿ-ਅਨੁਸਾਰ-ਵਰ੍ਤ੍ਮ
ਦਿਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਵੋ ਯਤ੍ਰ ਹਰਿਂ ਹਰਿਣ੍ਯਃ
ਯਾਂਤ੍ਯੋ ਲਭਂਤੇ ਨ ਹਿ ਵਿਸ੍ਮਿਤਾਃ ਸ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੭)
ਯਤ੍ਰੈਵ ਗਂਗਾਂ ਅਨੁ ਨਾਵਿ ਰਾਧਾਂ
ਆਰੋਹ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇ ਤੁ ਨਿਮਗ੍ਨ-ਨੌਕਃ
ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣੋ ਹਿ ਰਾਧਾਨੁਗਲੋ ਬਭੌ ਸ
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੮)
ਵਿਨਾ ਭਵੇਤ੍ ਕਿਮ੍ ਹਰਿ-ਦਾਸ-ਵਰ੍ਯ
ਪਦਾਸ਼੍ਰਯਂ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰਯਾਮਿ
ਯਂ ਏਵ ਸਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜੇਸ਼ਯੋਃ ਸ਼੍ਰੀ-
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ

(੯)
ਏਤਤ੍ ਪਠੇਦ੍ ਯੋ ਹਰਿ-ਦਾਸ-ਵਰ੍ਯ-
ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਸ਼੍ਠਕਮ੍ ਆਰ੍ਦ੍ਰ-ਚੇਤਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ-ਰਾਧਿਕਾ-ਮਾਧਵਯੋਃ ਪਦਾਬ੍ਜ-
ਦਾਸ੍ਯਂ ਸ ਵਿਂਦੇਦ੍ ਅਚਿਰੇਣ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍

Audio