ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil)

நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம்
லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம்
யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம்
பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா

ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம்
கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம்
முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி ரெகாங்க கண்ட
ஸ்தித க்ரைவம் தாமோதரம் பக்தி பத்தம்

இதி த்ருக் ஸ்வ லீலாபிர் ஆனந்த குண்டே
ஸ்வ கொஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம்
ததீயேஷிதாஞேஷு பக்தைர் ஜிதத்வம்
புனஹ் ப்ரேம-தஸ்த்வம் ஷதா வ்ருத்தி வந்தெ

வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா
ந சான்யம் வ்ருணே ஹம் வரேஷாதபீஹ
இதம் தே வபுர்நாத கோபால பாலம்
ஸதா மே மனஸ்யா-விராஸ்தாம் கிமன்யைஹ்

இதம் தே முகாம்போஜம் அத்யந்த நீலைர்
வ்ருதம் குந்தலை ஸ்னிக்த ரக்தைஸ்ச கோப்யா
முஹுஷ்சும்பிதம் பிம்ப ரக்தாதரம் மே
மனஸ்யாவிராஸ்தாம் அலம் லக்ஷ லாபை

நமோ தேவ தாமோதரானந்த விஷ்ணோ
பிரஸீத பிரபொ துக்க ஜாலாப்தி மஞம்
க்ருபா த்ரிஷ்டி வ்ருஷ்ட்யாதி தீனம் பதானு
க்ருஹாணெஷ மாம் அஞம் ஏத்யக்ஷி த்ருஷ்யை

குவேராத்மஜௌ பத்த மூர்த்யைவ யத்வத்
த்வயா மோசிதௌ பக்தி பாஜௌ க்ருதௌ ச
ததா ப்ரேம பக்திம் ஸ்வகாம் மே பிரயச்ச
ந மோக்ஷே கிரஹோ மேஸ்தி தாமோதரேஹ

நமஸ்தேஸ்து தாம்நெ ஸ்புரத்-தீப்தி-தாம்நே
த்வதீயோதராயாத விஷ்வஸ்ய தாம்நே
நமோ ராதிகாயை த்வதீய ப்ரியாயை
நமோ நந்த லீலாய தேவாய துப்யம்

ஒலி

  1.  இஸ்கான் பெங்களூரூ

 

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரார்த்தனை

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Tamil)

தவ கர கமலவரே நகம் அத்புத ஷ்ருங்கம்
தலித ஹிரண்யகஷிபு தனு ப்ருங்கம்
கேஷவ த்ருத நரஹரி ரூப
ஜய ஜகதீஷ ஹரே

ஒலி

  1. திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Tamil)

நமஸ்தே நரஸிம்ஹாயா
ப்ரஹ்லாதாஹ்லாத தாயினே
ஹிரண்யகஷிபோர் வக்ஷ:
ஷில டங்கா நகாலயே

இதோ நரஸிம்ஹ பரதோ நரஸிம்ஹ
யாதோ யதோ யாமி ததோ நரஸிம்ஹ
பஹிர் நரஸிம்ஹ ஹ்ருதயே நரஸிம்ஹ
நரஸிம்ஹம் ஆதிம் ஷரணம் ப்ரபத்யே

ஒலி

  1. திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil)

ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக
த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம்
ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத
வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா
ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸ்ரீ விக்ரஹாராதன நித்ய நாநா
ஷ்ரிங்கார தன்மந்திர மார்ஜனாதௌ
யுக்தஸ்ய பக்தாம்ஷ்ச நியுஞ்சதொபி
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

சதுர்வித ஸ்ரீ பகவத் பிரஸாத
ஸ்வாத்-வன்ன த்ருப்தான் ஹரி பக்த ஸங்கான்
க்ருத்வைவ த்ருப்திம் பஜத: ஸதைவ
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸ்ரீ ராதிகா மாதவயோரபார
மாதுர்ய லீலா குண ரூப நாம்நாம்
ப்ரதி க்ஷணாஸ்வாதன லோலுபஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

நிகுஞ்ஜ யூனொ ரதிகேலி ஸித்யை
யாயாலிபிர் யுக்திர் அபேக்ஷணீய
தத்ரதி-தாக்ஷாத் அதி-வல்லபஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஸாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமஸ்த ஷாஸ்த்ரைர்
உக்தஸ்ததா பாவ்யத ஏவ ஸத்பி:
கிந்து ப்ரபோ ய: ப்ரிய ஏவ தஸ்ய
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

யஸ்ய ப்ரஸாதாத் பகவத் ப்ரஸாதோ
யஸ்யாப்ரஸாதாத் ந கதி குதோபி
த்யாயான்ஸ்துவாம்ஸ்தஸ்ய யஷஸ் த்ரிஸந்த்யம்
வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம்

ஒலி

  1. திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil)

தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ
விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil)

ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித:
கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil)

திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத:
ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ
ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ
ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா