ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி…

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரார்த்தனை

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Tamil) தவ கர கமலவரே நகம் அத்புத ஷ்ருங்கம் தலித ஹிரண்யகஷிபு தனு ப்ருங்கம் கேஷவ த்ருத நரஹரி ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Tamil) நமஸ்தே நரஸிம்ஹாயா ப்ரஹ்லாதாஹ்லாத தாயினே ஹிரண்யகஷிபோர் வக்ஷ: ஷில டங்கா நகாலயே இதோ நரஸிம்ஹ பரதோ நரஸிம்ஹ யாதோ யதோ யாமி ததோ நரஸிம்ஹ பஹிர் நரஸிம்ஹ ஹ்ருதயே நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹம் ஆதிம் ஷரணம்…

ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil) ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம் ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ…

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித: கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil) திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத: ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா