ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil) நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாம

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Tamil) வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா ஸின்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil) கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய: வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil) நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணதி

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Tamil) நமோ கௌர கிஷோராய ஸாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்தயே விப்ரலம்ப ரஸாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Tamil) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி ஸித்தாந்த சரஸ்வதி இதி நாமினே ஸ்ரீ வார்ஷபாநவீ தேவீ தயிதாய கிருபாப்தயெ கிருஷ்ண ஸம்பந்த விஞான தாயினே பிரபவே நம: மாதுர்யோஜ்ஜ்வல பிரேமாட்ய ஸ்ரீ ரூபானுக பக்தித ஸ்ரீ கௌர கருணா ஷக்தி விக்ரஹாய நமோஸ்துதே நமஸ்தே கௌர வாணீ ஸ்ரீ மூர்தயே தீன தாரிணே ரூபானுக விருத்தாபஸித்தாந்த த்வாந்த ஹாரிணே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

மங்கலாசரண

Maṅgalācaraṇa (in Tamil) வந்தே ஹம் ஸ்ரீகுரோ: ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம்ஷ்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஸாக்ர்ஜாதம் ஸஹ கண ரகுநாதானஂஂவிதம் தம் ஸ ஜீவம் ஸாத்வைதம் ஸாவதூதம் பரிஜன ஸஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் ஸஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதான்ஷ்ச ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ ரூப பிரணாம

Śrī Rūpa praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம்ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ குரு பிரணாம

Śrī Guru praṇāma  ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்ஜன ஷலாகயா சக்ஷுர் உந்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திரம்

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Tamil) ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமா ராமா ஹரே ஹரே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா