ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil)

ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ
மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாம

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Tamil)

ஹே கிருஷ்ண கருணா
ஸிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத் பதே
கோபேஷ கோபிகா காந்த
ராதா காந்த நமோஸ்துதே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil)

பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம்
பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம்

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil)

நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே
கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாம

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Tamil)

வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா ஸின்துப்ய ஏவ ச
பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil)

கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய:
வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil)

நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே
கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா