శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౪) విగలిత-నయన-కమల-జల-ధారం భూషణ-నవ-రస-భావ-వికారం గతి-అతిమంథర-నృత్య-విలాసం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౫) చంచల-చారు-చరణ-గతి-రుచిరం మంజిర-రంజిత-పద-యుగ-మధురం చంద్ర-వినిందిత-శీతల-వదనం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౬) ద్రిత-కటి-డోర-కమండలు-దండం దివ్య-కలేవర-ముండిత-ముండం దుర్జన-కల్మష-ఖండన-దండం […]

శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౩) యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా దానం గృహీతుం కలహం వితేనే శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ- గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం ౪) స్నాత్వా సరః […]

శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

Greeting the deities (in Telugu) గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల విగ్రహస్య గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి ధ్వని గాయకి- యమున మాతాజి , సంగీత దర్శకుడు – జార్జ్ హ్యారిసన్

గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu) గోరా పహున్ నా భజియా మైను ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్ తే-కారణే లాగిలో జే కర్మ-బంధ-ఫాన్స్ విషయ-విషమ-విష సతత ఖాఇను గౌర-కీర్తన-రసే మగన నా హైను కేనో వా ఆఛయే ప్రాణ కి సుఖ పాఇయా నరోత్తమ్ దాస్ కేనో నా గేలో మరియా ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ దాస […]

ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu) ఆమార జీవన, సదా పాపే రత, నాహికో పుణ్యేర లేష పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో, దియాఛి జీవేరే క్లేశ నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి, దయా-హీన స్వార్థ-పరో పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా మిథ్యాభాషీ, పర-దుఃఖ సుఖ-కరో ఆశేష కామనా, హృది మాఝే మోర, క్రోధీ, దంభ-పరాయణ మద-మత్త సదా, విషయే మోహిత, హింసా-గర్వ విభూషణ నిద్రాలస్య హత, సుకార్యే విరత, అకార్యే ఉద్యోగీ ఆమి ప్రతిష్ఠ లాగియా, […]

నారద ముని బాజాయ వీణా

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in English) నారద ముని, బాజాయ వీణా ‘రాధికా-రమణ’ – నామే నామ అమని, ఉదిత హోయ భకత – గీత – సామే అమియ-ధారా, బరిషే ఘన శ్రవణ-యుగలే గియా భకత-జన, సఘనే నాచే భోరియా ఆపన హియా మాధురీ-పూర, అసబో పశి’ మాతాయ జగత-జనే కేహో వా కాందే, కేహో వా నాచే కేహో మాతే మనే మనే పంచ-వదన, నారదే ధోరి’ ప్రేమేర సఘన రోల్ కమలాసన, […]

అనాది కరమ ఫలే

Anādi Karama Phale (in Telugu) అనాది’ కరమ-ఫలే, పడి’ భవార్ణవ జలే, తరిబారే నా దేఖి ఉపాయ ఎఇ విషయ-హలాహలే, దివా-నిశి హియా జ్వలే, మన కభు సుఖ నాహి పాయ ఆశా-పాశ-శత-శత, క్లేశ దేయ అవిరత, ప్రవృత్తి-ఊర్మిర తాహే ఖేలా కామ-క్రోధ-ఆది ఛయ, బాటపాడే దేయ భయ, అవసాన హోఇలో ఆసి’ బేలా జ్ఞాన-కర్మ-ఠగ దుఇ, మోరే ప్రతారీయ లోఇ, అవశేషే ఫేలే సింధు-జలే ఎ హేనో సమయే, బంధు, తుమి కృష్ణ కృపాసింధు, […]

ప్రేమ-ధ్వనీ స్తోత్ర

Prema-Dhvanī Prayers (in Telugu) జయ ఓం విష్ణు- పాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తరశత శ్రీ శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏ.సి భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాద కీ జయ ఇస్కాన్-సంస్థాపనాచార్య, సేవియర్ ఆఫ్ ద హోల్ వऽల్డ్ జగద్ గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ జయ ఓం విష్ణు- పాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తరశత శ్రీ శ్రీమద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతీ ఠాకూర శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ జయ ఓం విష్ణు- […]

శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

Śrī Brahma-saṁhitā (in Telugu) ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః అనాదిరాదిర్గొవిందః సర్వ కారణ కారణం చింతామణి-ప్రకర-సద్మిసు కల్పవృక్ష- లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్శ్మీ-సహస్ర-శత-సంభ్రమ-సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి ఆలోల-చంద్రక-లసద్-వనమాల్య-వంశీ రత్నాంగదం ప్రణయ-కేలి-కలా-విలాసం శ్యామం త్రిభంగ-లలితం నియత-ప్రకాశం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల […]

కృష్ణ పాదాంబుజ ప్రార్థనె

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Telugu) కృష్ణ తబ పుణ్య హబె భాఇ ఏ పుణ్య కోరిబే జబే రాధారాణీ ఖుషీ హబే ధ్రువ అతి బోలి తోమా తాఇ శ్రీ-సిద్ధాంత సరస్వతీ శచీ-సుత ప్రియ అతి కృష్ణ-సేవాయ జార తుల నాఇ సేఇ సే మొహాంత-గురు జగతేర్ మధే ఉరు కృష్ణ-భక్తి దేయ్ ఠాఇ ఠాఇ తార ఇచ్ఛా బలవాన్ పాశ్చాత్యేతే ఠాన్ ఠాన్ హోయ్ జాతే గౌరాంగేర్ నామ్ […]