నృసింహ కవచం

Śrī Narasiṁha-kavaca(in Telugu) నృసింహ-కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వ-రక్షా-కరం పుణ్యం సర్వో పద్రవ-నాశనం సర్వ-సంపత్కరం చైవ స్వర్గ-మోక్ష-ప్రదాయకం ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమ-సింహాసన-స్థితం వివృతాస్యం త్రి-నయనం శరద్-ఇందు-సమ-ప్రభం లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం విభూతిభిర్ ఉపాశ్రితం చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణ-కుండల-శోభితం శ్రీయాసు-శోభితోరస్కం రత్న-కేయూర-ముద్రితం…

శ్రీ జగన్నాథాష్టక​

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Telugu) కదాచిత్ కాలిందీ-తట-విపిన-సంగీతక-రవో ముదాభీరీ-నారీ-వదన-కమలాస్వాద-మధుపః రమా-శంభు-బ్రహ్మామర-పతి-గణేశార్చిత-పదో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖి-పుచ్ఛం కటి-తటే దుకూలం నేత్రాంతే సహచర-కటాక్షం విదధతే సదా శ్రీమద్-వృందావన-వసతి-లీలా పరిచయో జగన్నాథః స్వామీ నయన-పథ-గామీ భవతు మే…

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి…

శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య యః ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనొ మె దిశతాం అభీష్టం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి…

శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

Greeting the deities (in Telugu) గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అంగాని యస్య…

గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu) గోరా పహున్ నా భజియా మైను ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్ తే-కారణే లాగిలో జే…

ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu) ఆమార జీవన, సదా పాపే రత, నాహికో పుణ్యేర లేష పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో, దియాఛి జీవేరే క్లేశ నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి, దయా-హీన స్వార్థ-పరో పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా…