శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu)

(౧)
ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం
విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం
త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౨)
గద్గదాంతర-భావ-వికారం
దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం
భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౩)
అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం
ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం
జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౪)
విగలిత-నయన-కమల-జల-ధారం
భూషణ-నవ-రస-భావ-వికారం
గతి-అతిమంథర-నృత్య-విలాసం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౫)
చంచల-చారు-చరణ-గతి-రుచిరం
మంజిర-రంజిత-పద-యుగ-మధురం
చంద్ర-వినిందిత-శీతల-వదనం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౬)
ద్రిత-కటి-డోర-కమండలు-దండం
దివ్య-కలేవర-ముండిత-ముండం
దుర్జన-కల్మష-ఖండన-దండం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౭)
భూషణ-భూ-రజ-అలకా-వలితం
కంపిత-బింబాధర-వర-రుచిరం
మలయజ-విరచిత-ఉజ్జ్వల-తిలకం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం
(౮)
నిందిత-అరుణ-కమల-దల-నయనం
ఆజాను-లంబిత-శ్రీ-భుజ-యుగలం
కలేవర-కైశొర-నర్తక-వేశం
తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu)

(౧)
కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల-
సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి
శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౨)
స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య
సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః
మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౩)
యత్రైవ కృష్ణో వృషభాను-పుత్ర్యా
దానం గృహీతుం కలహం వితేనే
శ్రుతేః స్పృహా యత్ర మహతి అతః శ్రీ-
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

౪)
స్నాత్వా సరః న్వశు సమీర- హస్తీ
యత్రైవ నీపాది-పరాగ-దూలిః
ఆలోలయన్ ఖెలతి చారు స శ్రీ
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౫)
కస్తూర్కాభిః శయితం కిమ్ అత్రేతి
ఊహం ప్రభోః స్వస్య ముహుర్ వితన్వన్
నైసర్గిక-స్వీయ-శిలా-సుగందైర్
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౬)
వంశ-ప్రతిద్వని-అనుసార-వర్త్మ
దిద్రక్షవో యత్ర హరిం హరిణ్యః
యాంత్యో లభంతే న హి విస్మితాః స
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౭)
యత్రైవ గంగాం అను నావి రాధాం
ఆరోహ్య మధ్యె తు నిమగ్న-నౌకః
కృష్ణో హి రాధానుగలో బభౌ స
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౮)
వినా భవేత్ కిమ్ హరి-దాస-వర్య
పదాశ్రయం భక్తిర్ అతః శ్రయామి
యం ఏవ సప్రేమ నిజేశయోః శ్రీ-
గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం

(౯)
ఎతత్ పఠేద్ యో హరి-దాస-వర్య-
మహానుభావాష్ఠకమ్ ఆర్ద్ర-చేతాః
శ్రీ-రాధికా-మాధవయోః పదాబ్జ-
దాస్యం స విందేద్ అచిరేణ సాక్షాత్

Audio

శ్రీ విగ్రహలకు వందనం

Greeting the deities (in Telugu)

గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం
బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం
కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి
పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి
ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల విగ్రహస్య
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ధ్వని

  1. గాయకి- యమున మాతాజి , సంగీత దర్శకుడు – జార్జ్ హ్యారిసన్

గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu)

గోరా పహున్ నా భజియా మైను
ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను

అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను
ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను

సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్
తే-కారణే లాగిలో జే కర్మ-బంధ-ఫాన్స్

విషయ-విషమ-విష సతత ఖాఇను
గౌర-కీర్తన-రసే మగన నా హైను

కేనో వా ఆఛయే ప్రాణ కి సుఖ పాఇయా
నరోత్తమ్ దాస్ కేనో నా గేలో మరియా

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu)

ఆమార జీవన, సదా పాపే రత,
నాహికో పుణ్యేర లేష
పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో,
దియాఛి జీవేరే క్లేశ

నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి,
దయా-హీన స్వార్థ-పరో
పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా మిథ్యాభాషీ,
పర-దుఃఖ సుఖ-కరో

ఆశేష కామనా, హృది మాఝే మోర,
క్రోధీ, దంభ-పరాయణ
మద-మత్త సదా, విషయే మోహిత,
హింసా-గర్వ విభూషణ

నిద్రాలస్య హత, సుకార్యే విరత,
అకార్యే ఉద్యోగీ ఆమి
ప్రతిష్ఠ లాగియా, శాఠ్య-ఆచరణ,
లోభ-హత సదా కామీ

ఏ హేనో దుర్జన, సజ్జన-వర్జిత,
అపరాధి-నిరంతర
శుభ-కార్య-శూన్య, సదానర్థ-మనాః,
నానా దుఃఖే జర జర

వార్ధక్యె ఎఖోన, ఉపాయ-విహీన,
తా’తే దీన అకించన
భకతివినోద, ప్రభుర చరణే,
కోరె దుఃఖ నివేదన

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

నారద ముని బాజాయ వీణా

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in English)

నారద ముని, బాజాయ వీణా ‘రాధికా-రమణ’ – నామే
నామ అమని, ఉదిత హోయ భకత – గీత – సామే

అమియ-ధారా, బరిషే ఘన శ్రవణ-యుగలే గియా
భకత-జన, సఘనే నాచే భోరియా ఆపన హియా

మాధురీ-పూర, అసబో పశి’ మాతాయ జగత-జనే
కేహో వా కాందే, కేహో వా నాచే కేహో మాతే మనే మనే

పంచ-వదన, నారదే ధోరి’ ప్రేమేర సఘన రోల్
కమలాసన, నాచియా బోలే ‘ బోలో బోలో హరి బోలో’

సహస్రానాన, పరమ-సుఖే ‘హరి హరి ‘ బోలి’ గాయ్
నామ-ప్రభావే, మాతిలో విశ్వ నామ-రస సబే పాయ్

శ్రీకృష్ణ-నామ, రసనే స్పురి’ పూరా’లో ఆమార ఆశ
శ్రీ రూప-పదే, యాచియే ఇహా భకతివినోద-దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

అనాది కరమ ఫలే

Anādi Karama Phale (in Telugu)

అనాది’ కరమ-ఫలే, పడి’ భవార్ణవ జలే,
తరిబారే నా దేఖి ఉపాయ
ఎఇ విషయ-హలాహలే, దివా-నిశి హియా జ్వలే,
మన కభు సుఖ నాహి పాయ

ఆశా-పాశ-శత-శత, క్లేశ దేయ అవిరత,
ప్రవృత్తి-ఊర్మిర తాహే ఖేలా
కామ-క్రోధ-ఆది ఛయ, బాటపాడే దేయ భయ,
అవసాన హోఇలో ఆసి’ బేలా

జ్ఞాన-కర్మ-ఠగ దుఇ, మోరే ప్రతారీయ లోఇ,
అవశేషే ఫేలే సింధు-జలే
ఎ హేనో సమయే, బంధు, తుమి కృష్ణ కృపాసింధు,
కృపా కోరి’ తోలో మోరే బలే

పతిత-కింకరే ధరి’, పాద-పద్మ-ధులి కరి’,
దేహో భక్తివినోద ఆశ్రయ
ఆమి తవ నిత్య-దాస, భులియా మాయార పాశ,
బద్ధ హో’యే ఆఛి దయామయ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు