శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టక

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Telugu) చేతో-దర్పణ-మార్జనం భవ-మహా-దావాగ్ని-నిర్వాపణం శ్రేయః-కైరవ-చంద్రికా-వితరణం విద్యా-వధూ-జీవనమ్ ఆనందాంబుధి-వర్ధనం ప్రతి-పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మ-స్నపనం పరం విజయతే శ్రీ-కృష్ణ-సంకీర్తనమ్ నామ్నామ్ అకారి బహుధా నిజ-సర్వ-శక్తిః తత్రార్పితా నియమితః స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశమ్ ఇహాజని నానురాగః తృణాద్ అపి సునీచెన తరోర్ అపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరిః న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగద్-ఈశ కామయే మమ […]

శ్రీ శ్రీ షడ్- గోస్వామి-అష్టక

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Telugu) కృష్ణోత్కీర్తన- గాన-నర్తన-పరౌ ప్రేమామృతామ్భో-నిధీ ధీరాధీర-జన-ప్రియౌ ప్రియ-కరౌ నిర్మత్సరౌ పూజితౌ శ్రీ-చైతన్య-కృపా-భరౌ భువి భువో భారావహంతారకౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ నానా-శాస్త్ర-విచారణైక-నిపుణౌ సద్-ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హిత-కారిణౌ త్రి-భువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధా-కృష్ణ-పదారవింద-భజనానందేన మత్తాలికౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ శ్రీ-గౌరాంగ-గుణానువర్ణన-విధౌ శ్రద్ధా-సమృద్ధి అన్వితౌ పాపోత్తాప- నికృంతనౌ తను- భృతాం గోవింద-గానామృతైః ఆనందామ్బుధి-వర్ధనైక-నిపుణౌ కైవల్య-నిస్తారకౌ వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ త్యక్త్వా తూర్ణమ్ అశేష -మండల-పతి-శ్రేణేం సదా తుచ్ఛ-వత్ భూత్వా […]

శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Telugu) జయ రాధే, జయ కృష్ణ, జయ వృందావన్ శ్రీ గోవింద, గోపినాథ, మదన మోహన్ శ్యామకుండ, రాధాకుండ, గిరి-గోవర్ధన్ కాలిందీ జమునా జయ, జయ మహావన్ కేశీ ఘాట, బంశీ-బట, ద్వాదశ కానన్ జాహా సబ లీలా కోఇలో శ్రీ నంద-నందన్ శ్రీ-నంద-యశోదా జయ, జయ గోపాగణ్ శ్రీ దామాది జయ, జయ ధేను-వత్స-గణ్ జయ వృషభాను, జయ కీర్తిదా సుందరీ జయ పౌర్ణమాసీ, జయ అభీర-నాగరీ జయ జయ గోపీశ్వర […]

దైన్య ఓ ప్రపత్తి

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Telugu) హరి హే దోయాల మోర జయ రాధా-నాథ్ బారో బారో ఏఇ-బారో లోహో నిజ సాథ్ బహు జోని, భ్రమి’ నాథ! లోఇను శరణ్ నిజ-గుణే కృపా కోరో’ అధమ-తారణ్ జగత-కారణ తుమి జగత-జీవన్ తోమా ఛాడా కార నహి హే రాధా-రమణ్ భువన-మంగల తుమి భువనేర పతి తుమి ఉపేఖిలే నాథ, కి హోఇబే గతి భావియా దేఖిను ఏఇ జగత- మాఝారే […]

శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Telugu) పరమ కోరుణ, పహూ దుఇ జన, నితాఇ గౌరచంద్ర సబ అవతార-సార శిరోమణి, కేవల ఆనంద-కంద భజో భజో భాఇ, చైతన్య నితాఇ, సుదృఢ బిశ్వాస కోరి’ విషయ ఛాడియా, సే రసే మజియా, ముఖే బోలో హరి హరి దేఖో ఓరే భాఇ, త్రి-భువనే నాఇ, ఏమోన దోయాల దాతా, పశు పాఖీ ఝురే, పాషాణ విదరే, శుని’ జాన్ర గుణ గాథా సంసారే మజియా, రోహిలి […]

భజహురే మన

Bhajahū Re Mana (in Telugu) భజహురే మన శ్రీ నంద-నందన అభయ-చరణారవింద రే దుర్లభ మానవ-జనమ సత్-సంగే తరోహో ఏ భవ-సింధు రే శీత ఆతప వాత వరిషణ ఏ దిన జామినీ జాగి రే బిఫలే సేవిను కృపణ దురజన చపల సుఖ-లబ లాగి’రే ఏ ధన, యౌవన, పుత్ర, పరిజన ఇథే కి ఆఛే పరతీతి రే కమల-దల-జల, జీవన-టలమల భజహు హరి-పద నీతి రే శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన పాద-సేవన, […]

శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Telugu) ప్రలయ పయోధి-జలే ధృతవాన్ అసి వేదమ్ విహిత వహిత్ర-చరిత్రమ్ అఖేదమ్ కేశవ ధృత-మీన-శరీర, జయ జగదీశ హరే క్షితిర్ ఇహ విపులతరే తిష్ఠతి తవ పృష్ఠే ధరణి- ధారణ-కిణ చక్ర-గరిష్ఠే కేశవ ధృత-కూర్మ-శరీర జయ జగదీశ హరే వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా శశిని కలంక కలేవ నిమగ్నా కేశవ ధృత శూకర రూప జయ జగదీశ హరే తవ కర-కమల-వరే నఖమ్ అద్భుత శృంగమ్ దలిత-హిరణ్యకశిపు-తను-భృంగమ్ కేశవ […]

శ్రీ రాధికా-స్తవ

Śrī Rādhikā-stava (in Telugu) రాధే జయ జయ మాధవ-దయితే గోకుల-తరుణీ-మండల-మహితే దామోదర-రతి-వర్ధన-వేషే హరి-నిష్కుట-వృందా-విపినేశే వృషభానుదధి-నవ-శశి-లేఖే లలితా-సఖి గుణ-రమిత-విశాఖే కరుణాం కురు మయి కరుణా-భరితే సనక సనాతన వర్ణిత చరితే ధ్వని శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు

శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu) నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ- స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే స్వ-ఘోషం నిమజ్జంతం ఆఖ్యాపయంతం తదీయేషిత-జ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా న చాన్యం వృణే హం వరేశాద్ అపీహ ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల-బాలం సదా […]

వాసంతీ రాస

Vāsantī-rāsa (in Telugu) వృందావన రమ్య-స్థాన, దివ్య-చిన్తామణి-ధామ, రతన-మందిర మనోహర ఆవృత కాలిందీ-నీరే, రాజ-హంస కేలి కోరె తాహే శోభే కనక-కమల తార మధ్యే హేమ-పీఠ, అష్ట-దలే వేష్టిత, అష్ట-దలే ప్రధానా నాయికా తారమధ్యే రత్నాసనే, బోసి ‘ ఆఛెన్ దుఇ-జనే, శ్యామ-సంగే సుందరీ రాధికా ఓ రూప-లావణ్య-రాశి, అమియా పోడిఛే ఖసి ‘, హాస్య-పరిహాస-సంభాషణే నరోత్తమ-దాస కోయ్, నిత్య-లీలా సుఖ-మోయ్, సదాఇ స్ఫురుక మోర మనే ధ్వని శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు