ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೩) ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನು-ಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃ‌‌ಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತಿ ಅತಃ ಶ್ರೀ- ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ ೪) ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ […]

Śrī Govardhanāṣṭakam

Śrī Govardhanāṣṭakam (in English) (1) kṛṣṇa-prasādena samasta-śaila- sāmrājyam āpnoti ca vairiṇo ’pi śakrasya yaḥ prāpa baliḿ sa sākṣād govardhano me diśatām abhīṣṭam (2) sva-preṣṭha-hastāmbuja-saukumārya sukhānubhūter ati-bhūmi-vṛtteḥ mahendra-vajrāhatim apy ajānan govardhano me diśatām abhīṣṭam (3) yatraiva kṛṣṇo vṛṣabhānu-putryā dānaḿ gṛhītuḿ kalahaḿ vitene śruteḥ spṛhā yatra mahaty ataḥ śrī govardhano me diśatām abhīṣṭam (4) snātvā saraḥ svāśu […]

ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ପ୍ରଣତି

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Odiya) ନମୋ ଗୌର-କିଶୋରାଯ ସାକ୍ଷାଦ୍-ଵୈରାଗ୍ଯ ମୂର୍ତଯେ ଵିପ୍ରଲଂଭ-ରସାଂବୋଧେ ପାଦାଂବୁଜାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

શ્રી રૂપ મંજરી પદ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Gujarati) શ્રી-રૂપ-મંજરી-પદ, સેઇ મોર સંપદ, સેઇ મોર્ ભજન-પૂજન સેઇ મોર પ્રાણ-ધન, સેઇ મોર આભરણ સેઇ મોર્ જીવનેર જીવન સેઇ મોર રસ-નિધિ, સેઇ મોર વાંછા-સિદ્ધિ, સેઇ મોર્ વેદેર ધરમ સેઇ વ્રત, સેઇ તપ, સેઇ મોર મંત્ર-જપ, સેઇ મોર્ ધરમ-કરમ અનુકૂલ હબે વિધિ, સે-પદે હોઇબે સિદ્ધિ, નિરખિબો એ દુઇ નયને સે રૂપ-માધુરી-રાશિ, […]

मानस देह गेह

Mānasa Deha Geha (in Hindi) मानस, देहो, गेहो, जो किछु मोर् अर्पिलु तुवा पदे, नन्द-किशोर् संपुदे विपदे, जीवने-मरणे दाय् मम गेला, तुवा ओ-पद बरणे मारोबि राखोबि-जो इच्छा तोहारा नित्य-दास प्रति तुवा अधिकारा जन्माओबि मोए इच्छाजदि तोर् भक्त-गृहे जनि जन्म हउ मोर् कीट-जन्म हउ जथा तुवा दास् बहिर्मुख ब्रह्म-जन्मे नाहि आश् भक्ति-मुक्ति-स्पृहा विहीन जे भक्त लभइते […]