ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Punjabi) (੧) ਉਜ੍ਜ੍ਵਲ-ਵਰਣ-ਗੌਰ-ਵਰ-ਦੇਹੰ ਵਿਲਸਿਤ-ਨਿਰਵਧਿ-ਭਾਵ-ਵਿਦੇਹੰ ਤ੍ਰਿ-ਭੁਵਨ-ਪਾਵਨ-ਕਪਯ ਲੇਸ਼ੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੨) ਗਦ੍ਗਦਾਂਤਰ-ਭਾਵ-ਵਿਕਾਰੰ ਦੁਰ੍ਜਨ-ਤਰ੍ਜਨ-ਨਾਦ-ਵਿਸ਼ਾਲੰ ਭਵ-ਭਯ-ਭੰਜਨ-ਕਾਰਣ-ਕਰੁਣੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ (੩) ਅਰੁਣਾਂਬਰ-ਧਰ ਚਾਰੁ-ਕਪੋਲੰ ਇਂਦੁ-ਵਿਨਿਂਦਿਤ-ਨਖ-ਚਯ-ਰੁਚਿਰੰ ਜਲ੍ਪਿਤ-ਨਿਜ-ਗੁਣ-ਨਾਮ-ਵਿਨੋਦੰ ਤੰ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਚ ਸ਼੍ਰੀ-ਸਚਿ-ਤਨਯੰ … Continue reading ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿ ਤਨਯਾਸ਼੍ਟਕੰ

শ্রী সচি তনযাশ্টকং

Sri Sachi Tanayashtakam(in Bengali) (১) উজ্জ্বল-বরণ-গৌর-বর-দেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং ত্রি-ভুবন-পাবন-কৃপযঃ লেশং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (২) গদ্গদাংতর-ভাব-বিকারং দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিশালং ভব-ভয-ভংজন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রী- সচি-তনযং (৩) অরুণাংবর-ধর চারু-কপোলং ইংদু-বিনিংদিত-নখ-চয-রুচিরং জল্পিত-নিজ-গুণ-নাম-বিনোদং তং প্রণমামি … Continue reading শ্রী সচি তনযাশ্টকং

श्री सचि तनयाश्टकं

Sri Sachi Tanayashtakam(in Hindi) (१) उज्ज्वल-वरण-गौर-वर-देहं विलसित-निरवधि-भाव-विदेहं त्रि-भुवन-पावन-कृपयः लेशं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (२) गद्गदांतर-भाव-विकारं दुर्जन-तर्जन-नाद-विशालं भव-भय-भंजन-कारण-करुणं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं (३) अरुणांबर-धर चारु-कपोलं इंदु-विनिंदित-नख-चय-रुचिरं जल्पित-निज-गुण-नाम-विनोदं तं प्रणमामि च श्री-सचि-तनयं … Continue reading श्री सचि तनयाश्टकं

શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi) (૧) ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૨) ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૩) અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં … Continue reading શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Odiya) (୧) ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ-ଵରଣ-ଗୌର-ଵର-ଦେହଂ ଵିଲସିତ-ନିରଵଧି-ଭାଵ-ଵିଦେହଂ ତ୍ରି-ଭୁଵନ-ପାଵନ-କୃପଯଃ ଲେଶଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୨) ଗଦ୍ଗଦାଂତର-ଭାଵ-ଵିକାରଂ ଦୁର୍ଜନ-ତର୍ଜନ-ନାଦ-ଵିଶାଲଂ ଭଵ-ଭଯ-ଭଂଜନ-କାରଣ-କରୁଣଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ (୩) ଅରୁଣାଂବର-ଧର ଚାରୁ-କପୋଲଂ ଇଂଦୁ-ଵିନିଂଦିତ-ନଖ-ଚଯ-ରୁଚିରଂ ଜଲ୍ପିତ-ନିଜ-ଗୁଣ-ନାମ-ଵିନୋଦଂ ତଂ ପ୍ରଣମାମି ଚ ଶ୍ରୀ-ସଚି-ତନଯଂ … Continue reading ଶ୍ରୀ ସଚି ତନଯାଶ୍ଟକଂ

శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

Sri Sachi Tanayashtakam(in Telugu) (౧) ఉజ్జ్వల-వరణ-గౌర-వర-దేహం విలసిత-నిరవధి-భావ-విదేహం త్రి-భువన-పావన-కృపయః లేశం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౨) గద్గదాంతర-భావ-వికారం దుర్జన-తర్జన-నాద-విశాలం భవ-భయ-భంజన-కారణ-కరుణం తం ప్రణమామి చ శ్రీ- సచి-తనయం (౩) అరుణాంబర-ధర చారు-కపొలం ఇందు-వినిందిత-నఖ-చయ-రుచిరం జల్పిత-నిజ-గుణ-నామ-వినోదం తం ప్రణమామి … Continue reading శ్రీ సచి తనయాశ్టకం

ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Sri Sachi Tanayashtakam(in Kannada) (೧) ಉಜ್ಜ್ವಲ-ವರಣ-ಗೌರ-ವರ-ದೇಹಂ ವಿಲಸಿತ-ನಿರವಧಿ-ಭಾವ-ವಿದೇಹಂ ತ್ರಿ-ಭುವನ-ಪಾವನ-ಕೃಪಯಃ ಲೇಶಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೨) ಗದ್ಗದಾಂತರ-ಭಾವ-ವಿಕಾರಂ ದುರ್ಜನ-ತರ್ಜನ-ನಾದ-ವಿಶಾಲಂ ಭವ-ಭಯ-ಭಂಜನ-ಕಾರಣ-ಕರುಣಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ (೩) ಅರುಣಾಂಬರ-ಧರ ಚಾರು-ಕಪೊಲಂ ಇಂದು-ವಿನಿಂದಿತ-ನಖ-ಚಯ-ರುಚಿರಂ ಜಲ್ಪಿತ-ನಿಜ-ಗುಣ-ನಾಮ-ವಿನೋದಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ ಶ್ರೀ-ಸಚಿ-ತನಯಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ಸಚಿ ತನಯಾಶ್ಟಕಂ

Śrī-Sacī-Tanayāshtakam

Sri Sachi Tanayashtakam(in English) (1) ujjvala-varaṇa-gaura-vara-dehaṁ vilasita-niravadhi-bhāva-videham tri-bhuvana-pāvana-kṛpāyāḥ leśaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (2) gadgadāntara-bhāva-vikāraṁ durjana-tarjana-nāda-viśālam bhava-bhaya-bhañjana-kāraṇa-karuṇaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam (3) aruṇāmbara-dhara cāru-kapolaṁ indu-vinindita-nakha-caya-ruciram jalpita-nija-guṇa-nāma-vinodaṁ taṁ praṇamāmi ca śrī-sacī-tanayam … Continue reading Śrī-Sacī-Tanayāshtakam

శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Telugu) (౧) కృష్ణ-ప్రసాదేన సమస్త-శైల- సామ్రాజ్యం ఆప్నోతి చ వైరిణో ’పి శక్రస్య ప్రాప బలిం స సాక్షాద్ గోవర్ధనో మే దిషతాం అభీష్ఠం (౨) స్వ- ప్రేష్ఠ-హస్తాంబుజ-సౌకుమార్య సుఖానుభూతేర్ అతి-భూమి- వృత్తెః మహేంద్ర-వజ్రాహతిమ్ అపి అజానన్ … Continue reading శ్రీ గోవర్ధనాష్ఠకం

ଶ୍ରୀ ଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଠକଂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Oriya) (୧) କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରସାଦେନ ସମସ୍ତ-ଶୈଲ- ସାମ୍ରାଜ୍ଯଂ ଆପ୍ନୋତି ଚ ଵୈରିଣୋ ’ପି ଶକ୍ରସ୍ଯ ପ୍ରାପ ବଲିଂ ସ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଗୋଵର୍ଧନୋ ମେ ଦିଷତାଂ ଅଭୀଷ୍ଠଂ (୨) ସ୍ଵ- ପ୍ରେଷ୍ଠ-ହସ୍ତାଂବୁଜ-ସୌକୁମାର୍ଯ ସୁଖାନୁଭୂତେର୍ ଅତି-ଭୂମି- ଵୃତ୍ତେଃ ମହେଂଦ୍ର-ଵଜ୍ରାହତିମ୍ ଅପି ଅଜାନନ୍ … Continue reading ଶ୍ରୀ ଗୋଵର୍ଧନାଷ୍ଠକଂ

શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi) (૧) કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ- સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૨) સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્ … Continue reading શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Punjabi) (੧) ਕ੍ਰੁਸ਼੍ਣ-ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਮਸ੍ਤ-ਸ਼ੈਲ- ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਂ ਆਪ੍ਨੋਤਿ ਚ ਵੈਰਿਣੋ ’ਪਿ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਪ ਬਲਿਂ ਸ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਭੀਸ਼੍ਠਂ (੨) ਸ੍ਵ- ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਹਸ੍ਤਾਂਬੁਜ-ਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ਸੁਖਾਨੁਭੂਤੇਰ੍ ਅਤਿ-ਭੂਮਿ- ਵ੍ਰੁਤ੍ਤੇਃ ਮਹੇਂਦ੍ਰ-ਵਜ੍ਰਾਹਤਿਮ੍ ਅਪਿ ਅਜਾਨਨ੍ … Continue reading ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਸ਼੍ਠਕਂ

শ্রী গোবর্ধনাষ্ঠকং

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Bengali) (১) কৃষ্ণ-প্রসাদেন সমস্ত-শৈল- সাম্রাজ্যং আপ্নোতি চ বৈরিণো ’পি শক্রস্য প্রাপ বলিং স সাক্ষাদ্ গোবর্ধনো মে দিষতাং অভীষ্ঠং (২) স্ব- প্রেষ্ঠ-হস্তাংবুজ-সৌকুমার্য সুখানুভূতের্ অতি-ভূমি- বৃত্তেঃ মহেংদ্র-বজ্রাহতিম্ অপি অজানন্ … Continue reading শ্রী গোবর্ধনাষ্ঠকং

श्री गोवर्धनाष्ठकं

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Hindi) (१) कृष्ण-प्रसादेन समस्त-शैल- साम्राज्यं आप्नोति च वैरिणो ’पि शक्रस्य प्राप बलिं स साक्षाद् गोवर्धनो मे दिषतां अभीष्ठं (२) स्व- प्रेष्ठ-हस्तांबुज-सौकुमार्य सुखानुभूतेर् अति-भूमि- वृत्तॆः महेंद्र-वज्राहतिम् अपि अजानन् … Continue reading श्री गोवर्धनाष्ठकं

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Kannada) (೧) ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತ-ಶೈಲ- ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋ ’ಪಿ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಂ ಅಭೀಷ್ಠಂ (೨) ಸ್ವ- ಪ್ರೇಷ್ಠ-ಹಸ್ತಾಂಬುಜ-ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರ್ ಅತಿ-ಭೂಮಿ- ವೃತ್ತೆಃ ಮಹೇಂದ್ರ-ವಜ್ರಾಹತಿಮ್ ಅಪಿ ಅಜಾನನ್ … Continue reading ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಠಕಂ

Śrī Govardhanāṣṭakam

Śrī Govardhanāṣṭakam (in English) (1) kṛṣṇa-prasādena samasta-śaila- sāmrājyam āpnoti ca vairiṇo ’pi śakrasya yaḥ prāpa baliḿ sa sākṣād govardhano me diśatām abhīṣṭam (2) sva-preṣṭha-hastāmbuja-saukumārya sukhānubhūter ati-bhūmi-vṛtteḥ mahendra-vajrāhatim apy ajānan govardhano … Continue reading Śrī Govardhanāṣṭakam

ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி … Continue reading ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Malayalam) നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്-കുംഡലം ഗോകുലേ ഭ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത് ധാവമാനം പരാമൃഷ്ഠം അത്യംതതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ രുദംതം മുഹുർ നേത്ര-യുഗ്മം മൃജംതം കരാംഭോജ-യുഗ്മേന സാതംക-നേത്രം മുഹുഃ ശ്വാസ-കംപ-ത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ- സ്ഥിത-ഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭീരാനന്ദ-കുംഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം … Continue reading ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക

ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ പ്രണതി

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Malayalam) നമോ ഭക്തിവിനോദായ സച്ചിദാനന്ദ നാമിനേ ഗൗര ശക്തി സ്വരൂപായ രൂപാനുഗവരായ തേ ഓഡിയോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ

ଓହେ! ଵୈଷ୍ଣଵ ଠାକୁର

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Odiya) ଓହେ! ଵୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଦୋଯାର ସାଗର ଏ ଦାସେ କୋରୁଣା କୋରି’ ଦିଯା ପଦ-ଛାଯା, ଶୋଧୋ ହେ ଆ ମାଯ, ତୋମାର ଚରଣ ଧୋରି ଛଯ ବେଗ ଦୋମି’, ଛଯ ଦୋଷ ଶୋଧି’ ଛଯ … Continue reading ଓହେ! ଵୈଷ୍ଣଵ ଠାକୁର

ତୁମି ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର

Tumi Sarveśvareśvara (in Odiya) ତୁମି ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର, ବ୍ରଜେଂଦ୍ର-କୁମାର ତୋମାର ଇଚ୍ଛାଯ ଵିଶ୍ଵେ ସୃଜନ ସଂହାର ତଵ ଇଚ୍ଛା-ମତୋ ବ୍ରହ୍ମା କୋରେନ ସୃଜନ ତଵ ଇଚ୍ଛା-ମତୋ ଵିଷ୍ଣୁ କୋରେନ ପାଲନ ତଵ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶିଵ କୋରେନ ସଂହାର ତଵ ଇଚ୍ଛା … Continue reading ତୁମି ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର

ଶ୍ରୀ ନାମ କୀର୍ତନ

Śrī Nāma-kīrtana (in Odiya) ଯଶୋମତୀ ନଂଦନ, ବ୍ରଜ-ବରୋ-ନାଗର ଗୋକୁଲ ରଂଜନ କାନା ଗୋପୀ-ପରାଣ-ଧନ, ମଦନ-ମନୋହର କାଲିଯ-ଦମନ-ଵିଧାନ ଅମଲ ହରିନାମ୍ ଅମିଯ ଵିଲାସା ଵିପିନ-ପୁରଂଦର, ନଵୀନ ନାଗର-ବୋର ବଂଶୀ-ବଦନ ସୁଵାସା ବ୍ରଜ-ଜନ-ପାଲନ, ଅସୁର-କୁଲ-ନାଶନ ନଂଦ ଗୋ-ଧନ ରାଖୋଵାଲା ଗୋଵିଂଦ ମାଧଵ, ନଵନୀତ … Continue reading ଶ୍ରୀ ନାମ କୀର୍ତନ

ଗୌର ଆରତି

Gaura-ārati (in Odiya) (କିବ)ଜଯ ଜଯ ଗୋରାଚାଂଦେର୍ ଆରତି କୋ ଶୋଭା ଜାହ୍ନଵୀ-ତଟ-ଵନେ ଜଗ-ମନ-ଲୋଭା ଦଖିଣେ ନୀତାଇଚାଂଦ୍, ବାମେ ଗଦାଧର ନିକଟେ ଅଦ୍ଵୈତ, ଶ୍ରୀନିଵାସ ଛତ୍ରଧର ବୋସିଯାଛେ ଗୋରାଚାଂଦ ରତ୍ନ-ସିଂହାସନେ ଆରତି କୋରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମା-ଆଦି ଦେଵ-ଗଣେ ନରହରି-ଆଦି କୋରି ‘ ଚାମର … Continue reading ଗୌର ଆରତି

ଭୋଗ ଆରତି

Bhoga-ārati (in Odiya) ଭଜ ଭକତ-ଵତ୍ସଲ ଶ୍ରୀ-ଗୌରହରି ଶ୍ରୀ-ଗୌରହରି ସୋହି ଗୋଷ୍ଠ-ଵିହାରୀ, ନଂଦ-ଜଶୋମତୀ-ଚିତ୍ତ-ହାରୀ ବେଲା ହୋ ‘ ଲୋ, ଦାମୋଦର, ଆଇସ ଏଖାନୋ ଭୋଗ-ମଂଦିରେ ବୋସି’ କୋରହୋ ଭୋଜନ ନଂଦେର ନିଦେଶେ ବୈସେ ଗିରି-ଵର-ଧାରୀ ବଲଦେଵ-ସହ ସଖା ବୈସେ ସାରି ସାରି … Continue reading ଭୋଗ ଆରତି

ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ

Śuddha-bhakata (in Odiya) ଶୁଦ୍ଧ-ଭକତ-ଚରଣ-ରେଣୁ, ଭଜନ-ଅନୁକୂଲ ଭକତ-ସେଵା, ପରମ-ସିଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ-ଲତିକାର ମୂଲ ମାଧଵ-ତିଥି, ଭକ୍ତି-ଜନନୀ, ଜତନେ ପାଲନ କୋରି କୃଷ୍ଣ-ବସତି, ବସତି ବୋଲି’ ପରମ ଆଦରେ ବୋରି ଗୌର୍ ଆମାର, ଜେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, କୋରଲୋ ଭ୍ରମଣ ରଂଗେ ସେ-ସବ ସ୍ଥାନେ, ହେରିବୋ … Continue reading ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ

କବେ ହ’ବେ ବୋଲୋ

Kabe Ha’be Bolo (in Odiya) କବେ ହ’ ବେ ବୋଲୋ ସେ-ଦିନ ଅମାର୍ (ଆମାର୍) ଅପରାଧ ଘୁଚି’, ଶୁଦ୍ଧ ନାମେ ରୁଚି, କୃପା-ବାଲେ ହ’ ବେ ହୃଦୋଯେ ସଂଚାର୍ ତୃଣାଧିକ ହୀନ, କବେ ନିଜେ ମାନି’, ସହିଷ୍ଣୁତା-ଗୁଣ ହୃଦଯେତେ ଆନି’ … Continue reading କବେ ହ’ବେ ବୋଲୋ

ସିଦ୍ଧି ଲାଲସା

Siddhi Lālasā (in Odiya) କବେ ଗୌର-ଵନେ, ସୁରଧୁନୀ-ତଟେ ‘ହା ରାଧେ ହା କୃଷ୍ଣ’ ବୋଲେ’ କାଂଦିଯା ବେରା’ ବୋ, ଦେହୋ-ସୁଖ ଛାଡି’, ନାନା ଲତା-ତୁରୁ-ତଲେ ଶ୍ଵ-ପଚ-ଗୃହେତେ, ମାଗିଯା ଖାଇବୋ, ପିବୋ ସରସ୍ଵତୀ-ଜଲ ପୁଲିନେ ପୁଲିନେ, ଗଡା-ଗଡି ଦିବୋ, କୋରି’ କୃଷ୍ଣ- … Continue reading ସିଦ୍ଧି ଲାଲସା

ଜଯ ରାଧା ମାଧଵ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Odiya) (ଜଯ) ରାଧା-ମାଧଵ (ଜଯ) କୁଂଜଵିହାରୀ (ଜଯ) ଗୋପି-ଜନ-ଵଲ୍ଲଭ (ଜଯ) ଗିରିଵରଧାରୀ (ଜଯ) ଯଶୋଦାନଂଦନ, (ଜଯ) ଵ୍ରଜଜନରଂଜନ, (ଜଯ) ଯମୁନା-ତୀର ଵନ-ଚାରୀ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବୋଲ୍

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Odiya) ରାଧା-କୃଷ୍ଣ ବୋଲ୍ ବୋଲ୍ ବୋଲୋ ରେ ସୋବାଇ (ଏଇ) ଶିଖା ଦିଯା, ସବ୍ ନଦୀଯା ଫିର୍ଛେ ନେଚେ’ ଗୌର-ନିତାଇ (ମିଛେ) ମାଯାର୍ ବୋଶେ, ଜାଚ୍ଛୋ ଭେସେ’ ଖାଚ୍ଛୋ ହାବୁଡୁବୁ ଭାଇ (ଜୀଵ୍)କୃଷ୍ଣ-ଦାସ୍, ଏ ଵିଶ୍ଵାସ୍, କୋର୍ଲେ … Continue reading ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବୋଲ୍

ମାନସ ଦେହ ଗେହ

Mānasa Deha Geha (in Odiya) ମାନସ, ଦେହୋ, ଗେହୋ, ଜୋ କିଛୁ ମୋର୍ ଅର୍ପିଲୁ ତୁଵା ପଦେ, ନନ୍ଦ-କିଶୋର୍ ସଂପୁଦେ ଵିପଦେ, ଜୀଵନେ-ମରଣେ ଦାଯ୍ ମମ ଗେଲା, ତୁଵା ଓ-ପଦ ବରଣେ ମାରୋବି ରାଖୋବି-ଜୋ ଇଚ୍ଛା ତୋହାରା ନିତ୍ଯ-ଦାସ ପ୍ରତି … Continue reading ମାନସ ଦେହ ଗେହ

ଗୁରୁଦେଵ୍

Gurudeva (in Odiya) ଗୁରୁଦେଵ୍! କୃପାବିଂଦୁ ଦିଯା, କୋରୋ ଏଇ ଦାସେ ତୃଣାପେଖା ଅତି ହୀନ ସକଲ ସହନେ, ବଲ ଦିଯା କୋରୋ, ନିଜ-ମାନେ ସ୍ପୃହ-ହୀନ ସକଲେ ସମ୍ମାନ କୋରିତେ ଶକତି ଦେହୋ ନାଥ! ଜଥାଜଥ ତବେ ତୋ ଗାଇବୋ, ହରି-ନାମ-ସୁଖେ … Continue reading ଗୁରୁଦେଵ୍

ଗୋପୀନାଥ

Gopīnātha (in Odiya) ଭାଗ-1 ଗୋପିନାଥ୍, ମମ ନିଵେଦନ ଶୁନୋ ଵିଷଯୀ ଦୁର୍ଜନ, ସଦା କାମ-ରତ, କିଛୁ ନାହି ମୋର ଗୁଣ ଗୋପୀନାଥ୍, ଆମାର ଭରସା ତୁମି ତୋମାର ଚରଣେ, ଲୋଇନୁ ଶରଣ, ତୋମାର କିଂକୋର ଆମି ଗୋପୀନାଥ୍, କେମୋନେ ଶୋଧିବେ … Continue reading ଗୋପୀନାଥ

ଶ୍ରୀ ନାମ

Śrī Nāma (in Odiya) ଗାଯ୍ ଗୋରା ମଧୁର୍ ସ୍ଵରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଗୃହେ ଥାକୋ ଵନେ ଥାକୋ ସଦାହରିବୋଲେ ଡାକୋ … Continue reading ଶ୍ରୀ ନାମ

ଜୀଵ୍ ଜାଗୋ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Odiya) ଜୀଵ୍ ଜାଗୋ ଜୀଵ୍ ଜାଗୋ, ଗୌରଚାଂଦ ବୋଲେ କୋତ ନିଦ୍ରା ଜାଓ ମାଯା ପିଶାଚୀର-କୋଲେ ଭଜିବୋ ବୋଲିଯା ଏସେ ସଂସାର-ଭିତରେ ଭୁଲିଯା ରୋହିଲେ ତୁମି ଅଵିଦ୍ଯାର ଭରେ ତୋମାରେ ଲୋଇତେ ଆମି ହୋଇନୁ … Continue reading ଜୀଵ୍ ଜାଗୋ

ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Odiya) ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ ପୂରବ-ଭାଗେ ଦ୍ଵିଜମଣି ଗୋରା ଅମନି ଜାଗେ ଭକତ ସମୂହ ଲୋଇଯା ସାଥେ ଗେଲା ନଗର-ବ୍ରାଜେ ‘ତାଥୈ ତାଥୈ’ ବାଜଲୋ ଖୋଲ୍ ଘନ ଘନ ତାହେ ଝାଜେର ରୋଲ୍ ପ୍ରେମେ ଢଲଢଲ … Continue reading ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମଂତ୍ର

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Odiya) ଯାନି କାନି ଚ ପାପାନି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ଯାଦିକାନି ଚ ତାନି ତାନି ପ୍ରଣଶ୍ଯଂତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଃ ପଦେ ପଦେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ କୀର୍ତନ

Śrī Tulasī-kīrtana (in Odiya) ତୁଲସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଯସୀ ନମୋ ନମଃ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ-ସେଵା ପାବୋ ଏଇ ଅଭିଲାଷୀ ଯେ ତୋମାର ଶରଣ ଲୋଯ୍, ତାର ଵାଂଛା ପୂର୍ଣ ହୋଯ୍ କୃପା କୋରି କୋରୋ ତାରେ ବୃଂଦାଵନ-ଵାସୀ ମୋର୍ ଏ ଅଭିଲାଷ୍, ଵିଲାସ୍ … Continue reading ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ କୀର୍ତନ

ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ ପ୍ରଣାମ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Odiya) (ଓମ୍)ଵୃଂଦାଯୈ ତୁଲସୀ ଦେଵ୍ଯୈ ପ୍ରିଯାଯୈ କେଶଵସ୍ଯ ଚ ଵିଷ୍ଣୁ-ଭକ୍ତି-ପ୍ରଦେ ଦେଵୀ ସତ୍ଯଵତ୍ଯୈ ନମୋ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରାର୍ଥନ

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Odiya) ତଵ କର-କମଲ-ଵରେ ନଖଂ ଅଦ୍ଭୁତ-ଶୃଂଗଂ ଦଲିତ ହିରଣ୍ଯକଶିପୁ-ତନୁ-ବୃଂଗଂ କେଶଵ ଧୃତ-ନରହରି-ରୂପ ଜଯ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ

ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରଣାମ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Odiya) ନମସ୍ତେ ନରସିଂହାଯ ପ୍ରହ୍ଲାଦାହ୍ଲାଦ-ଦାଯିନେ ହିରଣ୍ଯକଶିପୋର୍ଵକ୍ଷଃ ଶିଲା-ଟଂକ-ନଖାଲଯେ ଇତୋ ନୃସିଂହଃ ପରତୋ ନୃସିଂହୋ ଯତୋ ଯତୋ ଯାମି ତତୋ ନୃସିଂହଃ ବହିର୍ ନୃସିଂହୋ ହୃଦଯେ ନୃସିଂହୋ ନୃସିଂହଂ ଆଦିଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ଯେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ … Continue reading ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ପ୍ରଣାମ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁର୍ଵଷ୍ଟକ

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Odiya) ସଂସାର-ଦାଵାନଲ-ଲୀଢ-ଲୋକ ତ୍ରାଣାଯ କାରୁଣ୍ଯ-ଘନାଘନତ୍ଵମ୍ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ଯ କଲ୍ଯାଣ-ଗୁଣାର୍ଣଵସ୍ଯ ଵଂଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରଵିଂଦଂ ମହାପ୍ରଭୋଃ କୀର୍ତନ-ନୃତ୍ଯ-ଗୀତ ଵାଦିତ୍ର-ମାଦ୍ଯନ୍-ମନସୋ ରସେନ ରୋମାନ୍ଚ-କଂପାଶ୍ରୁ-ତରଂଗ-ଭାଜୋ ଵଂଦେ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ ଚରଣାରଵିଂଦଂ ଶ୍ରୀ ଵିଗ୍ରହାରାଧନ ନିତ୍ଯ ନାନା ଶୃଂଗାର-ତନ୍ମଂଦିର ମାର୍ଜନାଦୌ ଯୁକ୍ତସ୍ଯ … Continue reading ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁର୍ଵଷ୍ଟକ

ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରଣାମ

Śrī Rādhā praṇāma (in Odiya) ତପ୍ତ-କାଂଚନ ଗୌରାଂଗୀ ରାଧେ ଵୃଂଦାଵନେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷଭାନୁ ସୁତେ ଦେଵୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି-ପ୍ରିଯେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ପ୍ରଯୋଜନାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Prayojanādhideva praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାସ ରସାରଂଭୀ ଵଂଶୀଵଟ ତଟସ୍ଥିତଃ କର୍ଷନ୍ ଵେଣୁସ୍ଵନୈର୍ ଗୋପୀର୍ ଗୋପୀନାଥଃ ଶ୍ରୀଯେଽସ୍ତୁନଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଅଭିଧେଯାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Odiya) ଦୀଵ୍ଯଦ୍ ଵୃଂଦାରଣ୍ଯ କଲ୍ପ-ଦ୍ରୁମାଧଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରତ୍ନାଗାର ସିଂହାସନସ୍ଥୌ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାଧା ଶ୍ରୀଲ ଗୋଵିଂଦ ଦେଵୌ ଷ୍ରେଷ୍ଠାଲୀଭିଃ ସେଵ୍ଯମାନୌ ସ୍ମରାମି ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Odiya) ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା-ସିଂଧୋ ଦୀନ-ବଂଧୋ ଜଗତ୍ପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକା-କାଂତ ରାଧା-କାଂତ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ପଂଚ ତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Odiya) ପଂଚ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତରୂପ ସ୍ଵରୂପକଂ ଭକ୍ତାଵତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ଯଂ ନମାମି ଭକ୍ତଶକ୍ତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଗୌରାଂଗ ପ୍ରଣାମ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Odiya) ନମୋ ମହାଵଦାନ୍ଯାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯ ତେ କୃଷ୍ଣାଯ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ନାମ୍ନେ ଗୌର ତ୍ଵିଷେ ନାମ: ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଵୈଷ୍ଣଵ ପ୍ରଣାମ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Odiya) ଵାଞ୍ଛା କଲ୍ପତରୁଭ୍ଯଶ୍ଚ କୃପା-ସିଂଧୁଭ୍ଯ ଏଵ ଚ ପତିତାନାମ୍ ପାଵନେଭ୍ଯୋ ଵୈଷ୍ଣଵେଭ୍ଯୋ ନମୋ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣତି

Śrī Jagannātha praṇati (in Odiya) ଗୌରାଵିର୍ଭାଵ-ଭୂମେସ୍ତ୍ଵଂ ନିର୍ଦେଷ୍ଟା ସଜ୍ଜନପ୍ରିଯଃ ଵୈଷ୍ଣଵ ସାର୍ଵଭୌମଃ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିଵିନୋଦ ପ୍ରଣତି

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Odiya) ନମୋ ଭକ୍ତି ଵିନୋଦାଯ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ-ନାମିନେ ଗୌରଶକ୍ତି ସ୍ଵରୂପାଯ ରୂପାନୁଗ ଵରାଯ ତେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଗୌରକିଶୋର ପ୍ରଣତି

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Odiya) ନମୋ ଗୌର-କିଶୋରାଯ ସାକ୍ଷାଦ୍-ଵୈରାଗ୍ଯ ମୂର୍ତଯେ ଵିପ୍ରଲଂଭ-ରସାଂବୋଧେ ପାଦାଂବୁଜାଯ ତେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଣତି

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Odiya) ନମ ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁ ପାଦାଯ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଷ୍ଠାଯ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ-ସରସ୍ଵତୀତି ନାମିନେ ଶ୍ରୀ ଵାର୍ଷଭାନଵୀ-ଦେଵୀ-ଦଯିତାଯ କୃପାବ୍ଧଯେ କୃଷ୍ଣ ସଂବଂଧ ଵିଜ୍ଞାନ ଦାଯିନେ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ମାଧୁର୍ଯୋଜ୍ଵଲ ପ୍ରେମାଢ୍ଯ ଶ୍ରୀ-ରୂପାନୁଗ ଭକ୍ତି … Continue reading ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାଂତ ସରସ୍ଵତୀ ପ୍ରଣତି

ମଂଗଲାଚରଣ

Maṅgalācaraṇa (in Odiya) ଵଂଦେ ହଂ ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀଯୁତ ପଦକମଲଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୂନ୍ ଵୈଷ୍ଣଵାଂଶ୍ଚ ଶ୍ରୀରୂପଂ ସାଗ୍ରଜାତଂ ସହଗଣ ରଘୁନାଥାନ୍ଵିତଂ ତଂ ସଜୀଵମ୍ ସାଦ୍ଵୈତଂ ସାଵଧୂତଂ ପରିଜନ ସହିତଂ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ଦେଵଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଦାନ୍ ସହଗଣ ଲଲିତା ଶ୍ରୀ … Continue reading ମଂଗଲାଚରଣ

ଶ୍ରୀ ରୂପ ପ୍ରଣାମ

Śrī Rūpa praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ଯ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ ସ୍ଵଯଂ ରୂପଃ କଦା ମହ୍ଯଂ ଦଦାତି ସ୍ଵପଦାଂତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ

Śrī Guru praṇāma (in Odiya) ଓଂ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାଂଧସ୍ଯ ଜ୍ଞାନାଂଜନଶଲାକଯା ଚକ୍ଷୁର୍ ଉନ୍ମୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରଵେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମଂତ୍ର

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Odiya) ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀ ପଂଚ ତତ୍ଵ ମଂତ୍ର

Śrī Pañca-tattva mantra (in Odiya) (ଜଯ) ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ଯ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ଯାନଂଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ଵୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀ ଵାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତଵୃଂଦ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣତି

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Odiya) ନମ ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁ-ପାଦାଯ କୃଷ୍ଣ-ପ୍ରେଷ୍ଠାଯ ଭୂତଲେ ! ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତିଵେଦାଂତ-ସ୍ଵାମିନ୍ ଇତି ନାମିନେ !! ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ଵତେ ଦେଵେ ଗୌର-ଵାଣୀ-ପ୍ରଚାରିଣେ ! ନିର୍ଵିଶେଷ-ଶୂନ୍ଯଵାଦି-ପାଶ୍ଚାତ୍ଯ-ଦେଶ-ତାରିଣେ!! ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- … Continue reading ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣତି

শ্রী বিগ্রহ থেকে নমস্কার

Greeting the deities (in Bengali) গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি বেণুং ক্বণংতং অরবিংদ-দলাযতাক্ষং বর্হাবতংসং অসিতাংবুদ সুংদরাংগং কংদর্প-কোটি-কমনীয-বিশেষ-শোভং গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি অংগানি যস্য … Continue reading শ্রী বিগ্রহ থেকে নমস্কার

গোরা পহুন্

Gaurā Pahū (in Bengali) গোরা পহুন্ না ভজিযা মৈনু প্রেম-রতন-ধন হেলায হারাইনু অধনে জতন কোরি ধন তেযাগিনু আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু সত্সংগ ছাডি ‘ কৈনু অসতে বিলাস্ তে-কারণে লাগিলো জে … Continue reading গোরা পহুন্

আমার্ জীবন্

Āmār Jīvan (in Bengali) আমার জীবন, সদা পাপে রত, নাহিকো পুণ্যের লেষ পরেরে উদ্বেগ, দিযাছি যে কোতো, দিযাছি জীবেরে ক্লেশ নিজসুখ লাগি’, পাপে নাহি ডোরি, দযা-হীন স্বার্থ-পরো পর-সুখে দুঃখী, সদা … Continue reading আমার্ জীবন্

নারদ মুনি বাজায বীণা

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Bengali) নারদ মুনি, বাজায বীণা ‘রাধিকা-রমণ’ – নামে নাম অমনি, উদিত হোয ভকত – গীত – সামে অমিয-ধারা, বরিষে ঘন শ্রবণ-যুগলে গিযা ভকত-জন, সঘনে নাচে … Continue reading নারদ মুনি বাজায বীণা

অনাদি করম ফলে

Anādi Karama Phale (in Bengali) অনাদি’ করম-ফলে, পডি’ ভবার্ণব জলে, তরিবারে না দেখি উপায এই বিষয-হলাহলে, দিবা-নিশি হিযা জ্বলে, মন কভু সুখ নাহি পায আশা-পাশ-শত-শত, ক্লেশ দেয অবিরত, প্রবৃত্তি-ঊর্মির তাহে … Continue reading অনাদি করম ফলে

প্রেম ধ্বনি স্তোত্র

Prema-Dhvanī Prayers (in Bengali) • জয ওং বিষ্ণু- পাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ হিস্ ডিবৈন্ গ্রেস্ এ.সি ভক্তিবেদাংতস্বামি প্রভুপাদ কী জয • ইস্কান্-সংস্থাপনাচার্য, সেবিযর্ আফ্ দ হোল্ বঽল্ড্ জগদ্ … Continue reading প্রেম ধ্বনি স্তোত্র

শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা

Śrī Brahma-saṁhitā (in Bengali) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানংদ বিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিংদঃ সর্ব কারণ কারণং চিংতামণি-প্রকর-সদ্মিসু কল্পবৃক্ষ- লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালযংতং লক্শ্মী-সহস্র-শত-সংভ্রম-সেব্যমানং গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি বেণুং ক্বণংতং অরবিংদ-দলাযতাক্ষং বর্হাবতংসং অসিতাংবুদ সুংদরাংগং কংদর্প-কোটি-কমনীয-বিশেষ-শোভং গোবিংদং … Continue reading শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা

শ্রী কৃষ্ণ পাদাংবুজ প্রার্থনে

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Bengali) কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই এ পুণ্য কোরিবে জবে রাধারাণী খুষী হবে ধ্রুব অতি বোলি তোমা তাই শ্রী-সিদ্ধাংত সরস্বতী শচী-সুত প্রিয … Continue reading শ্রী কৃষ্ণ পাদাংবুজ প্রার্থনে

শ্রী শ্রী শিক্ষাষ্টক

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Bengali) চেতো-দর্পণ-মার্জনং ভব-মহা-দাবাগ্নি-নির্বাপণং শ্রেযঃ-কৈরব-চংদ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনম্ আনংদাংবুধি-বর্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজযতে শ্রী-কৃষ্ণ-সংকীর্তনম্ নাম্নাম্ অকারি বহুধা নিজ-সর্ব-শক্তিঃ তত্রার্পিতা নিযমিতঃ স্মরণেন কালঃ এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দৈবং … Continue reading শ্রী শ্রী শিক্ষাষ্টক

শ্রী শ্রী ষড্ গোস্বামি অষ্টক

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Bengali) কৃষ্ণোত্কীর্তন- গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভো-নিধী ধীরাধীর-জন-প্রিযৌ প্রিয-করৌ নির্মত্সরৌ পূজিতৌ শ্রী-চৈতন্য-কৃপা-ভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহংতারকৌ বংদে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রী-জীব-গোপালকৌ নানা-শাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্-ধর্ম সংস্থাপকৌ লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রি-ভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ রাধা-কৃষ্ণ-পদারবিংদ-ভজনানংদেন মত্তালিকৌ … Continue reading শ্রী শ্রী ষড্ গোস্বামি অষ্টক

শ্রী ব্রজধাম মহিমামৃত

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Bengali) জয রাধে, জয কৃষ্ণ, জয বৃংদাবন্ শ্রী গোবিংদ, গোপিনাথ, মদন মোহন্ শ্যামকুংড, রাধাকুংড, গিরি-গোবর্ধন্ কালিংদী জমুনা জয, জয মহাবন্ কেশী ঘাট, বংশী-বট, দ্বাদশ কানন্ জাহা সব … Continue reading শ্রী ব্রজধাম মহিমামৃত