जीव जागो

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Hindi) जीव जागो जीव जागो, गौरचांद बोले कोत निद्रा जाओ माया पिशाचीर-कोले भजिबॊ बोलिया ऎसॆ संसार-भितरे भुलिया रोहिलॆ तुमि अविद्यार भरे तॊमारॆ लोइते आमि हॊइनु अवतार आमि बिना बंधु आर कॆ आछॆ तॊमार एनॆछि औषधि माया नाशिबारॊ लागि हरि-नाम महा-मंत्र लओ तुमि मागि भकति विनोद प्रभु-चरणे पडिया सॆइ हरिनाम मंत्र […]

उदिलो अरुण

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Hindi) उदिलो अरुण पूरब-भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे भकत समूह लोइया साथे गेला नगर-ब्राजे ‘ताथै ताथै’ बाजलॊ खोल् घन घन ताहॆ झाजेर रोल् प्रेमे ढलढल सोणार अंग चरणॆ नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोलेन बोलोरॆ वदन भोरि मिछे निद-बशे गेलो रॆ राति दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देहो […]