इष्ट-देवे विज्ञप्ति

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Hindi) हरि हरि! बिफले जनम गोङाइनु मनुष्य-जनुम पाइया, राधा-कृष्ण ना भजिया, जानिया शुनिया बिष खाइनु गोलोकेर प्रेम-धन, हरि-नाम-संकीर्तन रति ना जन्मि लो केने ताय् संसार-बिषानले’ दिबा-निशि हिया … Continue reading इष्ट-देवे विज्ञप्ति