उदिलो अरुण

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Hindi) उदिलो अरुण पूरब-भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे भकत समूह लोइया साथे गेला नगर-ब्राजे ‘ताथै ताथै’ बाजलॊ खोल् घन घन ताहॆ झाजेर रोल् प्रेमे ढलढल … Continue reading उदिलो अरुण