तुमि सर्वेश्वरेश्वर

Tumi Sarveśvareśvara (in Hindi) तुमि सर्वेश्वरेश्वर, ब्रजेंद्र-कुमार तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार तव इच्छा-मतो ब्रह्मा कॊरेन सृजन तव इच्छा-मतो विष्णु कॊरेन पालन तव इच्छा मते शिव कॊरेन संहार तव इच्छा … Continue reading तुमि सर्वेश्वरेश्वर