दैन्य ओ प्रपत्ति

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Hindi) हरि हे दोयाल मोर जय राधा-नाथ् बारो बारो एइ-बारो लोहो निज साथ् बहु जोनि, भ्रमि’ नाथ! लोइनु शरण् निज-गुणे कृपा कोरो’ अधम-तारण् जगत-कारण तुमि जगत-जीवन् तोमा छाडा कार नहि हे राधा-रमण् भुवन-मंगल तुमि भुवनेर पति तुमि उपेखिले नाथ, कि होइबे गति भाविया देखिनु एइ जगत- माझारे […]