श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi) नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद-नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग-वराय ते ध्वनि श्रील प्रभुपाद