मनः शिक्षा

Manaḥ-śikṣā (in Hindi) निताइ-पद-कमल, कोटि-चंद्र-सुशीतल, जे छायाय् जगत जुराय् हेनो निताइ बिने भाइ, राधा-कृष्ण पाइते नाइ, दृढ कोरि ‘ धरो नीताइर् पाय् से संबंध नाहि जा’र्, बृथा जन्म गोलो ता’र्, … Continue reading मनः शिक्षा