प्रयोजनाधिदेव प्रणाम

Prayojanādhideva praṇāma (in Hindi) श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर् गोपीनाथः श्रीयेऽस्तु नः ध्वनि श्रील प्रभुपाद