श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रणति

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Hindi) नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने श्री वार्षभानवी-देवी-दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री-रूपानुग भक्तिद श्री गौर-करुणा-शक्ति-विग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौर-वाणी-श्री-मूर्तये दीन-तारिणे रूपानुग विरुद्धाऽपसिद्धांत – ध्वांत-हारिणे ध्वनि श्रील प्रभुपाद