राधा-कृष्ण बोल्

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Hindi) राधा-कृष्ण बोल् बोल् बोलो रे सोबाइ (एइ) शिखा दिया, सब् नदीया फिर्छे नेचे’ गौर-निताइ (मिछे) मायार् बोशे, जाच्छो भेसे’ खाच्छो हाबुडुबु भाइ (जीव्) कृष्ण-दास्, ए विश्वास्, कोर्ले तो’ आर् दुःखो नाइ (कृष्ण) बोल्बे जबे, पुलक् ह’बे झोर्बे आँखि, बोलि ताइ (‘राधा) कृष्ण’ बोलो संगॆ चलो, एइ-मात्र भिखा चाइ (जाय्) सकल् बिपोद् […]