श्री वैष्णव प्रणाम

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Hindi) वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा-सिंधुभ्य एव च पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद