दैन्य ओ प्रपत्ति

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Hindi) हरि हे दोयाल मोर जय राधा-नाथ् बारो बारो एइ-बारो लोहो निज साथ् बहु जोनि, भ्रमि’ नाथ! लोइनु शरण् निज-गुणे कृपा कोरो’ … Continue reading दैन्य ओ प्रपत्ति